Kristelig Folkeparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett følgende endringer for 2015, sammenliknet med regjeringens forslag:

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

KrFs forslag

Utgifter (i tusen kroner)

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

55 583

50 583

(-5 000)

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

38 136

48 136

(+10 000)

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014

2 350 000

1 850 000

(-500 000)

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika

2 111 900

2 211 900

(+100 000)

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

144 000

164 000

(+20 000)

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

70

Sivilt samfunn

1 788 000

2 038 000

(+250 000)

161

Næringsutvikling

75

NORFUND - tapsavsetting

370 000

307 500

(-62 500)

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

3 336 433

3 586 433

(+250 000)

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 615 698

1 779 298

(+163 600)

169

Global helse og utdanning

70

Global helse

2 915 000

3 135 000

(+220 000)

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

660 000

710 000

(+50 000)

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 859

14 359

(+500)

225

Tiltak i grunnopplæringen

74

Tilskudd til organisasjoner

11 932

19 432

(+7 500)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

767 102

748 102

(-19 000)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 033 944

890 344

(-143 600)

63

Tilskudd økt lærertetthet 1.-4. trinn

0

500 000

(+500 000)

71

Tilskudd til vitensentre

48 920

49 920

(+1 000)

228

Tilskudd til private skoler mv.

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

10 330

50 330

(+40 000)

231

Barnehager

51

Forskning

8 517

9 017

(+500)

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

134 339

136 339

(+2 000)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

743 316

766 716

(+23 400)

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

162 501

202 501

(+40 000)

72

Tilskudd til studiesenter

0

5 700

(+5 700)

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

72

Stiftelsen Arkivet

8 768

9 268

(+500)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

29 689 399

29 805 899

(+116 500)

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

380 000

408 500

(+28 500)

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

26 872

6 872

(-20 000)

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

75

Tilskudd til private kirkebygg

0

10 000

(+10 000)

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon

3 773

1 773

(-2 000)

320

Allmenne kulturformål

78

Ymse faste tiltak

35 984

40 984

(+5 000)

79

Til disposisjon

7 641

641

(-7 000)

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

55

Norsk kulturfond

90 556

96 556

(+6 000)

323

Musikkformål

55

Norsk kulturfond

247 129

297 129

(+50 000)

78

Ymse faste tiltak

123 065

126 165

(+3 100)

324

Scenekunstformål

78

Ymse faste tiltak

180 864

182 864

(+2 000)

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

78

Ymse faste tiltak

61 694

63 194

(+1 500)

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 082 180

1 085 180

(+3 000)

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

258 246

308 246

(+50 000)

73

Medieforskning og etterutdanning

19 846

21 346

(+1 500)

75

Tilskudd til samiske aviser

20 931

24 931

(+4 000)

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 192 843

1 208 843

(+16 000)

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

81 297

91 297

(+10 000)

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål

459 068

468 168

(+9 100)

342

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon-kirkebygg

58 230

58 553

(+323)

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 667

14 667

(+4 000)

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 809 460

1 821 460

(+12 000)

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter

218 379

221 779

(+3 400)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

3 754 244

3 777 244

(+23 000)

70

Tilskudd

19 839

24 839

(+5 000)

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

13 370 186

13 394 786

(+24 600)

21

Spesielle driftsutgifter

311 463

296 863

(-14 600)

70

Tilskudd

41 942

87 342

(+45 400)

470

Fri rettshjelp

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

32 333

39 333

(+7 000)

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

28 966

38 966

(+10 000)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

96 510

106 510

(+10 000)

490

Utlendingsdirektoratet

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

7 679

17 679

(+10 000)

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

244 103

286 303

(+42 200)

70

Stønader til beboere i asylmottak

408 333

456 333

(+48 000)

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

15 467

21 467

(+6 000)

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

122 268

114 268

(-8 000)

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

11 202

54 902

(+43 700)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

269 070

271 070

(+2 000)

520

Tilskudd til de politiske partier

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

282 000

287 000

(+5 000)

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 144 600

1 294 600

(+150 000)

561

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m.

3 900

8 900

(+5 000)

567

Nasjonale minoriteter

72

Det mosaiske trossamfund

1 000

4 500

(+3 500)

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

115 424 951

115 995 451

(+570 500)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

30 259 108

30 557 108

(+298 000)

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

7 838 700

8 122 700

(+284 000)

580

Bostøtte

70

Bostøtte

2 810 000

2 961 000

(+151 000)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

177 400

187 400

(+10 000)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 147 157

11 178 357

(+31 200)

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte

215 690

270 690

(+55 000)

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

172 720

192 720

(+20 000)

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 355 000

6 447 000

(+92 000)

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 236 660

1 253 460

(+16 800)

719

Annet folkehelsearbeid

73

Fysisk aktivitet og folkehelse - frivillige organisasjoner

0

15 000

(+15 000)

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

676 980

696 980

(+20 000)

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

50 933 711

50 943 711

(+10 000)

80

Omstillingsmidler Tinn kommune

0

30 000

(+30 000)

751

Legemiddeltiltak

70

Tilskudd

64 984

94 984

(+30 000)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

202 967

227 967

(+25 000)

63

Investeringstilskudd

1 655 641

1 775 141

(+119 500)

66

Opplæring brukerstyrt personlig assistanse

0

90 000

(+90 000)

68

Kompetanse og innovasjon

259 954

264 954

(+5 000)

71

Frivillig arbeid mv.

10 164

11 064

(+900)

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester

51 101

159 801

(+108 700)

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort

27 177

31 177

(+4 000)

74

Stiftelsen Amathea

16 758

16 958

(+200)

765

Psykisk helse og rusarbeid

62

Rusarbeid

348 874

461 874

(+113 000)

63

Psykisk helsearbeid

0

100 000

(+100 000)

71

Brukere og pårørende

123 341

124 841

(+1 500)

72

Frivillig arbeid mv.

187 723

238 223

(+50 500)

73

Utviklingstiltak mv.

135 499

145 499

(+10 000)

769

Utredningsvirksomhet mv.

70

Tilskudd

758

30 558

(+29 800)

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

85 620

89 620

(+4 000)

79

Tilskudd

43 160

56 660

(+13 500)

783

Personell

79

Andre tilskudd

33 911

43 911

(+10 000)

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd

6 793 969

7 097 469

(+303 500)

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

433 934

593 934

(+160 000)

841

Samliv og konfliktløsning

70

Tilskudd til samlivstiltak

4 132

9 132

(+5 000)

842

Familievern

1

Driftsutgifter

250 157

352 157

(+102 000)

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.

147 975

176 975

(+29 000)

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 777 500

1 896 500

(+119 000)

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming

16 229

26 029

(+9 800)

72

Tilskudd

14 968

15 168

(+200)

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet

10 663

19 463

(+8 800)

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

166 609

196 609

(+30 000)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60

Kommunalt barnevern

607 183

612 183

(+5 000)

857

Barne- og ungdomstiltak

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

117 900

129 900

(+12 000)

71

Utviklingsarbeid

1 572

5 572

(+4 000)

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

242 410

302 410

(+60 000)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

335 913

333 913

(-2 000)

21

Spesielle driftsutgifter

44 088

64 088

(+20 000)

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

12 600

14 600

(+2 000)

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

1 802 000

1 842 000

(+40 000)

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

347 300

352 300

(+5 000)

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

26 200

44 900

(+18 700)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 047 800

2 055 100

(+7 300)

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

145 406

148 406

(+3 000)

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

234 914

258 914

(+24 000)

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

175 611

182 911

(+7 300)

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

20 845

26 345

(+5 500)

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

42 444

82 444

(+40 000)

72

Tilskudd til økt bruk av tre

19 980

26 680

(+6 700)

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak

3 970

13 970

(+10 000)

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

8 149

10 149

(+2 000)

1300

Samferdselsdepartementet

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

41 700

52 700

(+11 000)

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer

12 137 671

12 153 371

(+15 700)

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

10 000

160 000

(+150 000)

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport

46 248

57 248

(+11 000)

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

6 378 683

6 778 683

(+400 000)

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

3 196 870

3 214 870

(+18 000)

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

50 000

90 000

(+40 000)

1400

Klima- og miljødepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

61 069

73 069

(+12 000)

1407

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter

0

10 000

(+10 000)

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

165 625

190 625

(+25 000)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

586 860

594 360

(+7 500)

22

Statlige vannmiljøtiltak

183 940

223 940

(+40 000)

78

Friluftsformål

137 275

157 275

(+20 000)

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

33 439

40 939

(+7 500)

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

71

Overføringer til andre

55 037

57 037

(+2 000)

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 573 004

4 578 004

(+5 000)

1800

Olje- og energidepartementet

73

Tilskudd oppstart Greenstat

0

10 000

(+10 000)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

238 600

258 600

(+20 000)

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

20 000

60 000

(+40 000)

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 418 000

1 488 000

(+70 000)

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd

695 000

705 000

(+10 000)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 502 700

9 902 700

(-600 000)

2410

Statens lånekasse for utdanning

70

Utdanningsstipend

2 739 832

2 837 032

(+97 200)

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken

18 216 000

20 469 000

(+2 253 000)

2421

Innovasjon Norge

70

Basiskostnader

165 400

205 400

(+40 000)

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

291 100

321 100

(+30 000)

76

Miljøteknologi

230 000

300 000

(+70 000)

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg

152 400

154 400

(+2 000)

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

49 000

0

(-49 000)

34

Videreføring av kurantprosjekter

450 000

470 000

(+20 000)

2530

Foreldrepenger

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

394 000

676 000

(+282 000)

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

12 400 000

12 442 000

(+42 000)

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv.

35 190 000

35 198 000

(+8 000)

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler

740 000

805 000

(+65 000)

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

72

Tannbehandling

2 224 000

2 235 600

(+11 600)

Sum utgifter

1 739 096 298

1 747 329 021

(+8 232 723)

Inntekter (i tusen kroner)

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 502

21 802

(+9 300)

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

10 807

21 607

(+10 800)

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

157 590

297 890

(+140 300)

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

33 321

36 521

(+3 200)

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 038 000

11 054 000

(+16 000)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 500 000

34 000 000

(+500 000)

72

Fellesskatt

225 700 000

229 406 000

(+3 706 000)

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 200 000

256 187 500

(-12 500)

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000

13 120 000

(+520 000)

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000

7 660 000

(+460 000)

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 900 000

19 265 000

(+365 000)

73

Vektårsavgift

180 000

380 000

(+200 000)

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000

5 790 000

(+90 000)

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 300 000

11 500 000

(+200 000)

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 400 000

8 857 000

(+457 000)

5542

Avgift på mineralolje mv.

71

Avgift på smøreolje mv.

125 000

60 000

(-65 000)

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 650 000

6 190 000

(+540 000)

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

400 000

433 000

(+33 000)

5560

Miljøavgift plast- og papirposer

70

Miljøavgift plastposer

0

1 080 000

(+1 080 000)

71

Miljøavgift papirposer

0

130 000

(+130 000)

5615

Husbanken

80

Renter

3 516 000

3 538 000

(+22 000)

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

14 988 700

14 683 700

(-305 000)

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

130 600 000

130 455 000

(-145 000)

72

Arbeidsgiveravgift

171 100 000

171 092 000

(-8 000)

Sum inntekter

1 739 096 298

1 747 043 398

(+7 947 100)

Sum netto

0

285 623

(+285 623)