Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet

Til Stortinget

1. Sammendrag

Under programområde 02 Utanriksforvaltning vert det gjort framlegg om netto reduksjonar på 250 mill. kroner. Endringane er knytta til auka utgifter til kontingentar i internasjonale organisasjonar (+ 44,3 mill. kroner) og reduserte utgifter under EØS-avtalen (- 294 mill. kroner).

Under programområde 03 Internasjonal utviklingshjelp vert det gjort framlegg om omfordelingar på 328,7 mill. kroner for å finne rom for auka løyvingar til humanitære tiltak i m.a. Irak, Syria og Sør-Sudan, kampen mot ebola og auka løyvingar til flyktningtiltak i Noreg. I tillegg er det ei omtale av budsjettstøtte til Ukraina.

For nærmare omtale av dei ulike forslaga til løyvingar vises det til proposisjonen.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Kristian Norheim, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, registrerer at bevilgningen til EØS-finansieringsordningene for 2014 reduseres med i alt 294 mill. kroner på grunn av suspensjon av ordningene i Ungarn og forsinkelser i gjennomføringen av programmer i Bulgaria, Polen, Romania og Latvia. Videre foreslås det blant annet en økning på 249 mill. kroner til humanitære tiltak i Irak, Syria og Sør-Sudan samt 27 mill. kroner til kampen mot Ebola.

Komiteen merker seg forøvrig at bevilgningen til Kvinner og likestilling, kap. 168 post 70, ikke er benyttet fullt ut og at posten reduseres med 26 mill. kroner for inneværende år.

Komiteen slutter seg til de foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2014 under Utenriksdepartementet.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

44 300 000

frå kr 1 195 697 000 til kr 1 239 997 000

117

EØS-finansieringsordningane

75

EØS-finansieringsordninga 2009-2014, kan overførast, vert redusert med

52 000 000

frå kr 1 950 000 000 til kr 1 898 000 000

76

Den norske finansieringsordninga 2009–2014, kan overførast, vert redusert med

242 000 000

frå kr 1 660 000 000 til kr 1 418 000 000

151

Utviklingshjelp til Asia

73

Regionale tiltak og strategiske partnarskap Asia, kan overførast, vert redusert med

25 700 000

frå kr 50 000 000 til kr 24 300 000

78

Regionløyving for Asia, kan overførast,vert redusert med

6 000 000

frå kr 285 000 000 til kr 279 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, vert redusert med

6 500 000

frå kr 219 000 000 til kr 212 500 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naturkatastofar, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 517 500 000 til kr 487 500 000

71

Humanitær hjelp, kan overførast,vert auka med

249 301 000

frå kr 2 561 222 000 til kr 2 810 523 000

165

Forsking, kompetanseheving og evaluering

71

Fagleg samarbeid, kan overførast,vert redusert med

72 000 000

frå kr 415 900 000 til kr 343 900 000

166

Miljø og berekraftig utvikling m.m.

70

Ymse tilskot, kan overførast,vert redusert med

5 000 000

frå kr 5 000 000 til kr 0

71

Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast, vert redusert med

10 500 000

frå kr 23 000 000 til 12 500 000

74

Fornybar energi, kan overførast,vert redusert med

120 000 000

frå 1 290 335 000 til kr 1 170 335 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, vert auka med

52 399 000

frå kr 1 704 190 000 til kr 1 756 589 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overførast,vert redusert med

26 000 000

frå kr 313 500 000 til kr 287 500 000

171

Multilaterale finansinstitusjonar

72

Samfinansiering via finansinstitusjonar, kan overførast,vert auka med

27 000 000

70

frå kr 579 500 000 til kr 606 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overførast, vert redusert med

27 000 000

frå kr 250 000 000 til kr 223 000 000

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. desember 2014

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører