Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. mai 2015

Geir Pollestad

leder og ordfører