Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2015

Hadia Tajik

Kjell Ingolf Ropstad

leder

ordfører