1.1 Om innstillingen

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Tor Arne Bell Ljunggren, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre, Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til Stortingets forretningsorden § 43 syvende ledd, som lyder:

«Eventuell kongelig samleproposisjon om endringer i statsbudsjettet legges fram senest den 15. mai i budsjettåret, sammen med stortingsmelding om revidert nasjonalbudsjett. Finanskomiteen avgir innstilling om disse senest annen fredag i juni.»

Komiteen viser til at avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2015 mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og Kristelig Folkeparti og Venstre følger under pkt. 1.2 nedenfor.

Komiteen viser videre til at Meld. St. 2 (2014–2015) er behandlet under kapittel 2 og at Prop. 119 S (2014–2015) og plenarvedtaksdelen av Prop. 120 LS (2014–2015) er behandlet under kapittel 3 i denne innstilling. Kapittel 4 inneholder forslagene fra komiteens mindretall, og kapittel 5 inneholder komiteens tilråding.

Komiteen viser videre til at merknader og forslag som er fremsatt under komiteens behandling og som gjelder budsjettposter som ikke er omhandlet i Prop. 119 S (2014–2015), er lagt kronologisk etter kapittel- og postnummer under omtalen av de respektive departementene.

Når det gjelder lovforslag som er omtalt i Meld. St. 2 (2014–2015) og i Prop. 119 S (2013–2014), viser komiteen til at disse er fremsatt i Prop. 120 LS (2014–2015). Komiteen viser til Innst. 355 L (2014–2015) når det gjelder behandlingen av disse.

1.2 Avtale mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om revidert nasjonalbudsjett for 2015

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre (heretter kalt «avtalepartene») er enige om en helhetlig avtale om revidert nasjonalbudsjett for 2015.

Regjeringens forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten er ikke en del av denne avtalen.

Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti og Venstre gir tilslutning til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015, med følgende endringer:

Satsinger

Dep.

Kap.

Post

Beskrivelse

Endringer i kr

UD

100

71

Oslo Freedom Forum

0,50 mill.

KD

225

74

First Scandinavia, Bodø

2,50 mill.

KD

228

71

Tilskudd til musikklinje, Oslo Steinerskole

2,00 mill.

KD

253

70

Oppstart SKAP folkehøgskole med vekt på industridesign, Mandal

0,70 mill.

KD

257

70

Basiskompetanse i arbeidslivet

2,00 mill.

KD

260

50

Senter for bioøkonomi, Høgskolen i Hedmark: Midler til kommersialisering av forskning

2,00 mill.

KD

260

50

470 nye studieplasser

18,60 mill.

KD

260

70

30 studieplasser til private høyskoler

1,20 mill.

KD

270

75

200 flere studentboliger

11,40 mill.

KD

285

53

Klimaforskning

10,00 mill.

KUD

320

73

Mela-huset

5,00 mill.

KUD

320

79

Kristiansund kirke, kunst, kulturfestival

1,50 mill.

KUD

326

78

Kristent arbeid blant blinde

1,00 mill.

KUD

328

70

Lysbuen museum, Telemark - fullfinansiering av konsolideringsprosess

1,50 mill.

KUD

328

70

Outsider Art, Tromsø

1,00 mill.

KUD

328

70

Måløyraidsenteret. Midlene kanaliseres gjennom Musea i Sogn og Fjordane, som også forutsettes å forestå den videre driften av denne museumsenheten i Måløy.

2,00 mill.

KUD

340

71

Sjømannskirken

2,50 mill.

JD

440

1

Statens barnehus

5,00 mill.

FD

451

70

Rygge beredskapssenter

2,00 mill.

JD

490

1

Driftsmidler, UDI (raskere saksbehandling familiegjenforening)

5,00 mill.

KMD

571

60

Økte frie midler til kommunene, tilleggsbeløp per innbygger innenfor innbyggertilskuddet

100,00 mill.

KMD

572

60

Tapskompensasjon fylkeskommuner

10,00 mill.

KMD

572

60

Økt lærlingtilskudd, 2500 kroner per kontrakt

24,35 mill.

ASD

605

1

Arbeidsmarkedstiltaksplasser: 500 flere ordinære plasser i andre halvår (Adm. ressurser)

3,25 mill.

ASD

634

76

Arbeidsmarkedstiltaksplasser: 500 flere ordinære plasser i andre halvår

22,70 mill.

HOD

761

21

Eldresentre, frivillige/ideelle

10,80 mill.

HOD

765

72

Psykisk helse og rusarbeid: Frivillig arbeid mv: Evangeliesenteret (3 mill. kr), P22, Oslo (1 mill. kr), No Limitation, Rogaland (1 mill. kr)

5,00 mill.

HOD

765

72

Gatelagssatsing i regi av Norsk Toppfotball

3,60 mill.

HOD

781

79

Stiftelsen organdonasjon

1,00 mill.

NFD

920

50

Næringsrettet forskning Forny 2020

25,00 mill.

LMD

1139

71

Hestesenter

1,50 mill.

SD

1320

63

Tilskudd til fylkeskommunale gang- og sykkelveier

10,00 mill.

KLD

1410

21

Miljøovervåking

10,00 mill.

KLD

1420

82

Truede arter/naturtyper

5,00 mill.

KD

2410

50

500 nye studieplasser

7,30 mill.

KD

2410

72

500 nye studieplasser

0,10 mill.

NFD

2421

76

Miljøteknologiordningen, Innovasjon Norge

20,00 mill.

NFD

2421

77

Tilskudd til pre-såkornfond

40,00 mill.

FIN

5538

70

Veibruksavgift på bensin, endret avgift i henhold til enighet om biodrivstoff

8,00 mill.

FIN

5543

70

CO2-avgift, endret avgift i henhold til enighet om biodrivstoff

12,00 mill.

SUM

397,00 mill.

Lånetransaksjoner

Dep.

Kap.

Post

Beskrivelse

Endringer i kr

KD

2410

90

500 nye studieplasser, økte utlånsrammer Statens Lånekasse

22,00 mill.

KD

5310

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

7,30 mill.

29,40 mill.

Inndekninger

Dep

Kap

Post

Beskrivelse

Endringer i kr

41

45

Stortinget, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10,00 mill.

UD

100

1

Redusert driftsbudsjett for utenriksforvaltningen

15,00 mill.

UD

118

70

Redusert støtte til prosjektsamarbeid med Russland

10,00 mill.

KD

226

63

50 mill. kroner av posten kommer først til anvendelse i 2016

50,00 mill.

JD

440

1

Politiet: Redusert bruk av konsulenttjenester (4 mill. kroner) og redusert publisering på papir (1 mill. kroner).

5,00 mill.

KMD

500

21

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, spesielle driftsutgifter. Klart språk i staten, tidstyvarbeidet, program for bedre styring og ledelse.

2,00 mill.

KMD

500

21

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, spesielle driftsutgifter. Som følge av forsinkelse digitaliseringsprogrammet.

2,00 mill.

KMD

595

21

Statens kartverk, generell innsparing

2,00 mill.

ASD

604

45

Redusere bevilgningen til IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten.

20,00 mill.

ASD

605

70

Omdisponere deler av bevilgning, "Raskere tilbake"

30,00 mill.

HOD

725

1

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1,80 mill.

SD

1320

30

Fornying

20,00 mill.

SD

1360

30

Ikke starte opp farledsprosjektet Innseiling Borg del II. Eks mva.

45,50 mill.

FIN

1618

1

Skatteetaten, generelle innsparinger

7,00 mill.

FIN

1620

1

SSB, generell innsparing

1,00 mill.

FIN

1633

1

Mva.-post: Ikke starte opp farledsprosjektet Innseiling Borg del II.

9,70 mill.

FD

1700

1

Grev Wedels Plass 1 Militærhospitalet

15,00 mill.

OED

1830

50

Redusert støtte til energi- og petroleumsforskning

10,00 mill.

FIN

2309

1

Ymse

99,90 mill.

FIN

5538

71

Veibruksavgift på autodiesel, endret avgift i henhold til enighet om biodrivstoff

41,00 mill.

KD

5617

80

500 nye studieplasser, økte renteinntekter Statens Lånekasse

0,10 mill.

SUM

397,00 mill.

Flertallet slutter seg til regjeringens forslag til endring av avgiftsvedtaket om veibruksavgift, med virkning fra 1. juli 2015.

Flertallet foreslår imidlertid følgende endringer:

«I

Fra 1. oktober 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff, romertall I for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

  • b) mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

    • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,36,

    • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

    • 3. annen mineralolje: kr 3,41.

§ 1 første ledd ny bokstav c og d skal lyde:

  • c) for bioetanol som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3 svares avgift etter satsene som gjelder for bensin.

  • d) for biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3 svares avgift etter satsene som gjelder for mineralolje til framdrift av motorvogn.

§ 1 andre ledd skal lyde:

Andelen innblandet bioetanol i bensin og andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget ved beregningen av avgiften etter bokstav a og b.

Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og nytt fjerde ledd.

II

Fra 1. juli 2015 oppheves Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgivft på drivstoff for budsjettåret 2015 romertall II.»

Forslag til anmodningsvedtak

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for implementering av skattefradrag for ENØK i husholdningene.»

«Stortinget ber regjeringen utrede behovet for, og eventuelt hvordan, det offentlige kan stimulere til etablering og videreutvikling av næringsnære sentre/anlegg for testing, simulering og visualisering.»

Merknader

Flertallet ber regjeringen vurdere hvordan en særlig avgift på sukker i brus vil virke inn i folkehelseperspektiv.

Flertallet ber regjeringen vurdere utslagene av uførereformen for dem med de laveste ytelsene og komme tilbake i statsbudsjettet for 2016.

Flertallet mener at man i forbindelse med oppfølgingen av skatteutvalgets arbeid bør vurdere endring av NOKUS-regelverket slik at ikke innsatsen i utviklingsland for utvikling og private investeringer i fornybar energi hindres.

Flertallet mener regjeringen bør vurdere rammene for GIEKs u-landsordning med særlig tanke på å fremme norsk næringslivs virksomhet i fattige land.

Flertallet mener spørsmålet om eventuell kompensasjon til havbrukskommunene bør avklares i forbindelse med næringskomiteens behandling av havbruksmeldingen.

Flertallet støtter den foreslåtte konsentrasjonen av bistand og opprettelsen av fokusland. Flertallet er enige om at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre skal se på en utvidelse av antall fokusland, herunder hvilke land det er naturlig å utvide med. Tematiske satsinger, som helse og utdanning, vil gis prioritet også i fokusland.

Flertallet vil vise til de alvorlige forhold som barn innlagt ved Kysthospitalet i Tromsø på 50-tallet ble utsatt for. Barn med tuberkulose ble i behandlingen lagt i gips og i lange perioder tvunget til å ligge fast i sine senger, og flere har rapportert om svært alvorlig svikt i omsorgen de mottok – ikke bare i den medisinske behandlingen, men også fysisk og psykisk mishandling. Flertallet viser til at i 2005 hadde 49 tidligere pasienter søkt om billighetserstatning for mangelfull eller feil medisinering. 18 søkere fikk innvilget billighetserstatning som varierte fra 50 000 til 150 000 kroner. Alle andre fikk avslag.

Flertallet viser til at det har vært ytret ønske fra enkelte om at det bør etableres en særskilt tilpasning av rettferdsvederlagsordningen for sanatoriebarna (herunder Kysthospital-barna) tilsvarende den tilpasningen som ble gjort for barnehjemsbarna (St.meld. 24 (2004–2005)). Flertallet viser til at Justisdepartementet i 2013, under forrige regjering, gjorde en prinsipiell gjennomgang av rettferdsvederlagsordningen i 2013. Det ble der konkludert med at rettferdsvederlagsordningen slik den nå er, bør beholdes og at det ikke er nødvendig å opprette tilpassede ordninger for særskilte søkergrupper, jf. Prop 1 S (2013–2014). Flertallet har sympati for barna ved Kysthospitalet som ble utsatt for grov omsorgssvikt, og som ikke har fått noen erstatning. Flertallet erkjenner imidlertid at en særskilt erstatningsordning for denne gruppen kan være problematisk; å etablere særordninger for enkeltgrupper er uheldig, da det gir risiko for forskjellsbehandling, er lite forutsigbart og reiser problemer med avgrensninger. Flertallet viser for øvrig til at en samlet helse- og omsorgskomité i Innst. S. nr. 191 (2007–2008) påpekte at: «Slik komiteen ser det, står Billighetsutvalget fritt til også å vurdere anførsler om omsorgssvikt og/eller overgrep». Flertallet mener likevel regjeringen bør gjøre en vurdering av spørsmålet som ble behandlet av den forrige regjeringen, jf. Prop. 1 S (2013–2014), for å se om de vil støtte seg på de samme vurderinger som der ble gjort. Flertallet vil også anerkjenne den innsats foreningen Rettferd for taperne har gjort for å skape oppmerksomhet om denne gruppen.

Flertallet viser til at de 50 mill. kronene som er avsatt til forskning i forbindelse med tidlig innsats i skolen, ikke kan anvendes i 2015. Flertallet forplikter seg til at denne summen skal bevilges i budsjettet for 2016.

Flertallet viser til at mange miljøutfordringer er grenseoverskridende. Forpliktende samarbeid mellom stater er derfor viktig i miljøpolitikken. EUs program LIFE bidrar til finansiering av prosjekter som støtter opp om gjennomføring av EUs miljøregelverk og utvikling av miljøpolitikken. Programmet gir miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, bedrifter og kommuner anledning til å delta i miljøprosjekter. Flertallet mener regjeringen må vurdere norsk deltakelse i dette programmet.

Flertallet viser til regjeringens varslede gjennomgang av landbruksbeskatningen. Flertallet vil understreke at gjennomgangen må omfatte reglene for gevinstbeskatning av både skogbruks- og jordbrukseiendommer.

Med bakgrunn i at Transnovas oppgaver videreføres under Enova, ber flertallet regjeringen sikre at Enova utvikler kostnadseffektive virkemidler som understøtter investeringer i klimatiltak i transportsektoren innenfor styringsmodellen til Enova. Flertallet ber regjeringen rapportere på oppfølgingen av dette arbeidet i budsjettet for 2016.

Avtalepartnerne kan ikke skape flertall for verbalforslag eller merknader utover det som fremgår av denne avtalen, med mindre samtlige avtalepartnere er enige om dette.

Det kan bli gjort tekniske justeringer som følge av ordningen med nøytral mva. i etterkant av at avtalen er inngått. Endringene vil samlet være nøytrale.