Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om pensjonar frå statskassa

Dette dokument

  • Innst. 365 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 129 S (2014–2015)
  • Dato: 09.06.2015
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

I samsvar med Grunnlova § 75 bokstav i vert det lagt fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre storting.

Det blei i 2014 utbetalt kr 17 661 000 til pensjonar. I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått kr 17 800 000 på kapittel 611 Pensjoner av statskassen, jf. Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015.

1.1 Omtale av ordninga

Pensjon frå statskassa er ei særordning som gir Stortinget høve til å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte.

Proposisjonen no gjeld lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar.

Dei er i hovudsak sjølv borgarar i landet der dei arbeider. Nokre av dei lokalt tilsette er norske borgarar, og nokre av desse har òg vanleg tenestetid i Statens pensjonskasse frå 1. januar 1996 gjennom å ha medlemskap i norsk folketrygd.

Lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar skal som ein hovudregel sikrast gjennom lokale trygde- og forsikringsordningar.

Lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar skal som ein hovudregel sikrast gjennom lokale trygde- og forsikringsordningar, jf. i utanriksinstruksen.

Utanriksstasjonane skal syte for at dei lokalt tilsette blir innlema i lokale trygde- og forsikringsordningar. Dei aller fleste er i dag omfatta av slike lokale ordningar. Unnataksvis kan det likevel hende at det ikkje finst lokale ordningar, eller at dei aktuelle ordningane ikkje sikrar dei tilsette tilstrekkeleg. I ein slik situasjon kan utanriksstasjonen søkje om pensjon frå statskassa. Sjølv om pensjonsrettane til dei lokalt tilsette er tatt inn i arbeidskontrakten etter utanriksinstruksen, kan tilhøve i tenestelandet føre til at vedkomande ikkje får den ytinga han eller ho har opparbeidt seg rett til ved alderdom, uførleik eller tap av forsørgjar.

Utanriksdepartementet har i seinare tid lagt stor vekt på å sørgje for at stasjonane følgjer opp instruksen så langt råd er, og sikre at dei lokalt tilsette ved utanriksstasjonane er med i lokale ordningar.

Samstundes blir det gjort klart at pensjon frå statskassa berre blir gitt i særskilde høve. Utanriksdepartementet arbeider vidare med ei breiare kartlegging av arbeidsvilkåra til lokalt tilsette, inkludert pensjonsordningar.

Ytingar frå lokale pensjonsordningar skal kome til frådrag i pensjonen frå statskassa. Dette gjeld anten utbetalinga er månadleg eller, som i visse tilfelle, som eit eingongsbeløp.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Stefan Heggelund, lederen Arve Kambe, Bente Stein Mathisen og Bengt Morten Wenstøb, fra Fremskrittspartiet, Hege Jensen og Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Gunhild Berge Stang, og fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, understreker viktigheten av at lokalt ansatte ivaretas på en god måte, og er tilfreds med at det gjøres et arbeid for å sikre dette. Komiteen mener Norge har et særlig ansvar for å gå foran med et godt eksempel når det gjelder arbeidsforhold, her har utenrikstjenesten også en viktig rolle.

Komiteen viser for øvrig til regjeringens forslag til vedtak om pensjoner fra statskassa og slutter seg til dette.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Opplysningar om søkjaren

Pensjon

Nr.

Namn

Alder ved avskjeden (for etterlatne, noverande alder)

Tenestestad

Vedteke

Pr. mnd.

Gitt frå

Merknad

Utanriksdepartementet

1

Sangwar Ngamcharoen

83

Bangkok

12.12.2014

1774

1.07.2014

2

Anne-Birgitte Stolz

67

Bogota

12.12.2014

SPK

1.11.2014

Tilleggstid

3

Shafi Ur Rehanm

61

Islamabad

19.12.2014

904

1.10.2015

4

Milena Anelli Salmaso

84

Geneve

10.3.2015

3721

1.08.2014

5

Charles Ssenyange

61

Kampala

10.3.2015

2535

1.12.2016

6

Wafeya Rizkallah

65

Kairo

21.4.2015

6197

1.09.2014

7

Anwar Inayat

39

Islamabad

19.5.2015

231

1.04.2014

8

Enam Abdel Monem

65

Kairo

19.5.2015

1136

1.12.2014

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. juni 2015

Arve Kambe

Kirsti Bergstø

leder

ordfører