Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 31. mai 2016

Svein Harberg

Laila Marie Reiertsen

leder

ordfører