3. Trinnskatt på personinntekt

Sammendrag

Regjeringens forslag om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 27 pst. til 25 pst. vil isolert sett gi et stort provenytap i personbeskatningen. Skatteutvalget foreslår å dekke inn hoveddelen av provenytapet gjennom en ny progressiv bruttoskatt på personinntekt, trinnskatt, som også erstatter dagens toppskatt.

Trinn, satser og innslagspunkt inngår i Stortingets skattevedtak § 3-1, som behandles i Innst. 3 S (2015–2016) med omtale i innstillingens punkt 4.3.

Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 12-1 annet punktum, § 14-80 annet punktum og § 15-5 annet ledd.

Lovendringen skal tre i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovendringsforslag i skatteloven for å erstatte dagens toppskatt med en ny trinnskatt, og viser til at trinn, satser og innslagspunkt behandles i Innst. 3 S (2015–2016) punkt 4.3.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett hvor det foreslås at satsen på trinn 1 reduseres til 0,5 pst., hvor satsen på trinn 2 økes til 1,8 pst., og hvor innslagspunktene på trinn 3 og 4 holdes nominelt uendret med sats på hhv. 10,8 pst. og 13,8 pst.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt budsjettalternativ foreslår at satsene i trinnskatten settes til 0,5 pst. for personinntekt utover 158 800 kroner, 0,9 pst. for personinntekt utover 224 900 kroner, 10,6 pst. for personinntekt utover 550 500 kroner (8,6 pst. i Finnmark og Nord-Troms) og 13,3 pst. for personinntekt utover 885 600 kroner. Dette medlem viser for øvrig til egne merknader i Innst. 2 S (2015–2016) og Innst. 3 S (2015–2016).

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å øke innslagspunkt for trinn 1 på 200 000 kroner og trinn 2 på 300 000 kroner. Videre foreslås det å holde innslagspunktene for trinn 3 og 4 på nominelt samme nivå som i 2015 og øke satsene med 3 prosentpoeng. Videre foreslås det å innføre et nytt trinn 5 med marginalsats på 27 pst. og innslagspunkt på 1,5 mill. kroner.