4. Ligningsverdier av eiendom

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 70 pst. til 80 pst. av beregnet markedsverdi.

Endringene i formuesverdsettelse gjør det nødvendig å tilpasse reglene i eigedomsskattelova om verdsettelse av boliger ved bruk av formuesgrunnlag.

Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 4-10 og eigedomsskattelova § 8 C-1. Det foreslås at endringene i skatteloven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2016. Den tilhørende endringen i eigedomsskattelova foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med skatteåret 2018.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett hvor det foreslås å redusere ligningsverdien av aksjer til 80 pst., for å harmonisere verdifastsettelsen av aksjer, sekundærbolig og næringseiendom.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt budsjettalternativ støtter økning av ligningsverdien for sekundærbolig i tråd med regjeringens forslag, men går imot forslaget om økt ligningsverdi på næringseiendom. Dette medlem viser for øvrig til egne merknader i Innst. 2 S (2015–2016) og Innst. 3 S (2015–2016).

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor Venstre foreslo å reversere den foreslåtte økningen av ligningsverdien på næringseiendom fra 70 til 80 pst., men samtidig øke ligningsverdien av sekundærbolig fra 70 til 100 pst. av beregnet markedsverdi.

Som følge av budsjettavtalen av 23. november 2015 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmer dette medlem ikke alternative forslag når det gjelder satser knyttet til eiendomsverdsettelse i denne innstilling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å øke likningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom til 90 pst. ved beregning av likningsformue.