3. Stortingets vedtak om rammeområde 14

Ved vedtak i Stortinget 3. desember 2015 er nettosum for rammeområde 14 fastsatt til 2 524 429 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2015–2016). De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd. Til de kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til de fremlagte budsjettforslag.