4. Det kongelige hus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene omfatter apanasje til kongeparet og kronprinsparet, drift av Det kongelige hoff, Kongehusets utgifter til offisielle oppgaver og mindre vedlikeholdsutgifter.

Det foreslås bevilget 232,436 mill. kroner for 2016.

I tillegg til bevilgningene over kap. 1 og 2 blir det også bevilget midler til kongelige formål under Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (eiendommer til kongelige formål).

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Det kongelig hus for 2016.

Komiteen viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene endret prosentsatsen i avbyråkratiseringsreformen fra 0,6 prosent til 0,7 prosent. Komiteen foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen under kap. 1 post 50 reduseres med 169 000 kroner og bevilges med 173 089 000 kroner. Komiteen foreslår videre at bevilgningen under kap. 1 post 51 om prosjektering og etablering av sikkerhetsinstallasjoner reduseres med 20 000 kroner og bevilges med 19 860 000 kroner. Under kap. 2 post 50 foreslår komiteen at bevilgningen reduseres med 18 000 kroner og bevilges med 18 784 000 kroner. Komiteen viser til at Det kongelige hoff er ansvarlig for å gjennomføre sikringstiltak på eiendommene.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil bemerke, med henblikk på budsjettåret 2015, viktigheten av at man også innenfor kap. 2 post 1 må vise moderasjon, uavhengighet og åpenhet slik at det ikke kan stilles spørsmål ved deler av kongefamiliens bindinger, herunder hvem man mottar ytelser fra.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.