Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

1. Regjeringens budsjettforslag

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 15

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Utgifter

Helse- og omsorgsdepartementet

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

207 965 000

701

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

181 991 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

254 628 000

70

Norsk Helsenett SF

122 878 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 272 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

30 141 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 762 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 352 000

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

898 171 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

700 248 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 195 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

8 719 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

148 851 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

43 910 000

70

Rusmiddeltiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

123 728 000

74

Skolefrukt, kan overføres, kan nyttes under post 21

35 602 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

56 137 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 110 144 000

21

Spesielle driftsutgifter

46 090 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

4 108 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

46 305 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

114 991 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

161 823 000

70

Advokatutgifter

36 200 000

71

Særskilte tilskudd

35 968 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

103 970 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 500 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

61 117 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 322 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

776 020 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

519 975 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

54 088 341 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

19 092 194 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 436 023 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 881 489 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

31 627 870 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

4 086 562 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 103 523 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

584 157 000

82

Investeringslån, kan overføres

1 229 992 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

37 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 538 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

123 148 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

3 374 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

16 253 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

49 519 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 299 000

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 563 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

79 078 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

19 593 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

273 886 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 681 000

70

Tilskudd

69 769 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

134 331 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

114 150 000

61

Vertskommuner

940 115 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

296 333 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

2 533 206 000

64

Kompensasjon renter og avdrag

909 600 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

156 000 000

67

Utviklingstiltak

67 889 000

68

Kompetanse og innovasjon

336 948 000

71

Frivillig arbeid mv.

13 109 000

72

Landsbystiftelsen

74 566 000

73

Særlige omsorgsbehov

22 850 000

75

Andre kompetansetiltak

11 040 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

100 962 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

61 459 000

50

Samisk helse

5 511 000

60

Forebyggende helsetjenester

50 182 000

61

Fengselshelsetjeneste

150 545 000

63

Allmennlegetjenester

136 904 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

48 096 000

73

Seksuell helse, kan overføres

55 531 000

74

Stiftelsen Amathea

19 302 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

122 966 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

383 171 000

62

Rusarbeid, kan overføres

461 891 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

132 918 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

216 378 000

73

Utviklingstiltak mv.

120 540 000

74

Kompetansesentre

297 094 000

75

Vold og traumatisk stress

162 520 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 459 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

2 780 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

27 073 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

236 606 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

357 888 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

86 879 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

56 518 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

39 023 000

61

Turnustjeneste

141 661 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

24 894 000

Folketrygden

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 872 400 000

71

Psykologhjelp

266 000 000

72

Tannbehandling

2 451 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

880 600 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 015 500 000

71

Legeerklæringer

5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 956 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

4 470 000 000

71

Egenandelstak 2

169 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

340 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 607 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 880 000 000

72

Jordmorhjelp

55 000 000

73

Kiropraktorbehandling

145 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

118 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

395 000 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

180 000 000

Sum utgifter rammeområde 15

184 997 823 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3701

Direktoratet for e-helse

2

Diverse inntekter

100 000

3710

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

254 559 000

3

Vaksinesalg

98 111 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

1 285 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

49 384 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

46 028 000

4

Gebyrinntekter

39 531 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

64 935 000

3721

Statens helsetilsyn

2

Salgs- og leieinntekter

389 000

4

Diverse inntekter

2 352 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 393 000

50

Premie fra private

18 181 000

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 469 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

388 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

405 000 000

86

Driftskreditter

4 350 000 000

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

14 971 000

4

Registreringsgebyr

112 005 000

6

Refusjonsgebyr

2 971 000

Sum inntekter rammeområde 15

5 851 664 000

Netto rammeområde 15

179 146 159 000