Programkategori 7.10 Administrasjon gjelder lønns- og driftsutgifter i Kunnskapsdepartementet, herunder utredning, IKT og utgifter til den norske UNESCO-kommisjonen.

Kap. 200 Kunnskapsdepartementet

Det foreslås en bevilgning på kr 268 360 000 under dette kapitlet, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

Komiteen viser til omtalen av dette kapitlet i proposisjonen.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative budsjettforslag, der det ble foreslått å redusere bevilgningen med 25 mill. kroner sammenlignet med Prop. 1 S (2015–2016).