3. Merknader til kapitler under Kunnskapsdepartementet

Under Kunnskapsdepartementet behandles i denne innstillingen alle forslag fra regjeringen, unntatt programkategori 7.30 Barnehager, som blir behandlet i Innst. 14 S (2015–2016) fra familie- og kulturkomiteen (kap. 231).