Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 122 S (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 22 S (2015–2016), kap. 490, 491 og 3490
  • Dato: 07.12.2015
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Samandrag

Justis- og beredskapsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2015.

Kap. 490 Utlendingsdirektoratet

Post 1 Driftsutgifter

På bakgrunn av auka refusjonar frå politiet, Utlendingsnemnda og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for bruk av Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), lønnsrefusjonar for utlån av tilsette til andre delar av forvaltninga og auka inntekter som følgjer av formannskap i GDISC i eit år frå oktober 2014, blir det i proposisjonen foreslått å oppjustere løyvinga på kap. 3490 post 5 med 4,2 mill. kroner mot tilsvarande auke på kap. 490 post 1.

Det blir i proposisjonen foreslått å auke løyvinga med 3 mill. kroner til å auke UDI sin kapasitet på logistikkområdet knytt til mottak av asylsøkjarar.

For å dekke inngåtte forpliktingar foreslås posten redusert med 0,8 mill. kroner mot ein tilsvarande auke på kap. 490, post 23 Særskilde driftsutgifter, kunnskapsutvikling.

Samla blir det i proposisjonen foreslått å auke løyvinga med 6,4 mill. kroner.

Post 21 Særskilde driftsutgifter, statlege mottak

Det blir i proposisjonen vist til at anslaget for venta mengd asylsøkjarar i 2015 i Prop. 152 S (2014–2015) blei auka frå 11 000 til 16 000, og i etterkant har auka ytterlegare. Berekningsgruppa for utlendingsforvaltninga understrekar uvisse og anslår innkomstane i 2015 til å ligge i intervallet 30 000–40 000, med eit punktanslag på 33 000. Som følgje av dei høge innkomstane har mottakskapasiteten blitt bygd opp raskt, og det er oppretta mellombels akutt innkvartering. I tillegg har behovet for transittplassar auka, og det har blitt behov for mellombels innkvartering av personar som ventar på å bli registrert av politiet. Auka utgifter knytt til behov for kapasitet i mottak er anslått til 1 439,5 mill. kroner. Som følgje av løyvingsforslag i Innst. 20 S (2015–2016) blir meirbehovet redusert med 48 mill. kroner. Kostnadene knytt til opprettinga av innkomstsentera i Østfold og i Sør-Varanger er estimert til høvesvis 100,6 mill. kroner og 54,3 mill. kroner i 2015. Det blir anslått eit behov på 14 mill. kroner knytt til transport av asylsøkjarar frå Kirkenes. Auka utgifter knytt til å auke tryggleiken på mottak blir anslått til 37,2 mill. kroner. Det er uvisse knytt til anslaga.

På denne bakgrunn blir det i proposisjonen samla foreslått å auke løyvinga på kap. 490 post 21 med 1 597,6 mill. kroner.

Post 22 Særskilde driftsutgifter, tolk og omsetting

Som følgje av kortare og meir effektiv avvikling av intervju blir det foreslått å redusere løyvinga på posten med 13 mill. kroner.

Post 23 Særskilde driftsutgifter, kunnskapsutvikling

Det blir i proposisjonen foreslått å auke løyvinga på posten med 0,8 mill. kroner mot ein tilsvarande reduksjon på kap. 490 post 1, jf. omtale under kap. 490 post 1.

Post 60 Tilskot til vertskommunar for statlege mottak for asylsøkjarar og flyktningar

Som følgje av auka asylinnkomstar blir det i proposisjonen foreslått å auke løyvinga med 93 mill. kroner.

Post 70 Økonomiske ytingar til bebuarar i asylmottak

Som følgje av auka asylinnkomstar blir det i proposisjonen foreslått å auke løyvinga med 34,4 mill. kroner.

Post 75 Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast

Som følgje av lågare reisekostnader blir det i proposisjonen foreslått å redusere løyvinga med 3 mill. kroner.

Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet

Post 1 Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter

På bakgrunn av lågare del returar til ODA-land blir det i proposisjonen foreslått å redusere løyvinga med 12,6 mill. kroner.

Post 3 Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, ODA-godkjende utgifter

På bakgrunn av forslag om reduksjon på kap. 490 post 75 blir det i proposisjonen foreslått å redusere løyvinga med 2,1 mill. kroner.

Post 4 Statlege mottak, ODA-godkjende utgifter

På bakgrunn av forslag om auka løyvingar under kap. 490 post 21, post 60 og post 70, blir det i proposisjonen foreslått å auka løyvinga med 1 495,2 mill. kroner.

Post 5 Refusjonsinntekter

På bakgrunn av auka refusjonar frå politiet, UNE og IMDi for bruk av DUF, lønnsrefusjonar for utlån av tilsette til andre delar av forvaltninga og auka inntekter som følgjer av formannskap i GDISC i år, blir det i proposisjonen foreslått å auke løyvinga med 4,2 mill. kroner.

Kap. 491 Utlendingsnemnda

Post 21 Særskilde driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under kap. 491 post 1

På grunn av lågare utgifter til nemndbehandling enn tidlegare lagt til grunn, blir det i proposisjonen foreslått å redusere løyvinga med 2 mill. kroner.

Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Jan Bøhler, Stine Renate Håheim, Stein Erik Lauvås, Helga Pedersen og Eirin Sund, frå Høgre, Frank J. Jenssen, Mudassar Kapur, Bjørn Lødemel og Ingjerd Schou, frå Framstegspartiet, Mazyar Keshvari og leiaren Helge André Njåstad, frå Kristeleg Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, frå Senterpartiet, Heidi Greni, frå Venstre, André N. Skjelstad, og frå Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, handsamar i innstillinga budsjettkapitla 490, 491 og 3490.

Komiteen viser til sine respektive merknader og forslag i Innst. 20 S (2015–2016) om endringer i statsbudsjettet for 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) og har elles ingen merknader.

Tilråding frå komiteen

Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir auka med

6 400 000

frå kr 890 892 000 til kr 897 292 000

21

Særskilde driftsutgifter, asylmottak, blir auka med

1 597 600 000

frå kr 1 680 500 000 til kr 3 278 100 000

22

Særskilde driftsutgifter, tolk og omsetting, blir redusert med

13 000 000

frå kr 55 477 000 til kr 42 477 000

23

Særskilde driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overførast, blir auka med

800 000

frå kr 4 171 000 til kr 4 971 000

60

Tilskot til vertskommunar for statlege mottak for asylsøkjarar og flyktningar, blir auka med

93 000 000

frå kr 279 204 000 til kr 372 204 000

70

Økonomiske ytingar til bebuarar i asylmottak, blir auka med

34 400 000

frå kr 422 133 000 til kr 456 533 000

75

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast, blir redusert med

3 000 000

frå kr 21 089 000 til kr 18 089 000

491

Utlendingsnemnda

21

Særskilde driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttast under kap. 490 post 1, blir redusert med

2 000 000

frå kr 11 036 000 til kr 9 036 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

12 600 000

frå kr 138 034 000 til kr 125 434 000

3

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

2 100 000

frå kr 22 189 000 til kr 20 089 000

4

Statlege mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

1 495 200 000

frå kr 1 102 345 000 til kr 2 597 545 000

5

Refusjonsinntekter, blir auka med

4 200 000

frå kr 11 310 000 til kr 15 510 000

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 7. desember 2015

Helge André Njåstad

leiar og ordførar