Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 31. mai 2016

Anders B. Werp

leder og ordfører