Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)

Prop. 68 L (2015-2016), Innst. 343 L (2015-2016), Lovvedtak 87 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 343 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storitnget har vedtatt endringer i straffeprosessloven om skjulte tvangsmidler. Endringene vil gi politiet en utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlige lovbrudd. Det åpnes også for bruk av et nytt skjult tvangsmiddel; dataavlesing.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016