Sammendrag

Stortingets presidentskap legger med dette fram forslag om fordeling av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak til de forskjellige komiteene.

Forretningsordenens bestemmelser om saksfordelingen mellom fagkomiteene og om behandlingen av statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet ligger til grunn for forslaget.

Forslaget til fordeling er i utgangspunktet lik fjorårets fordeling. I forhold til inneværende års budsjett er noen nye kapitler kommet til, mens andre kapitler er strøket. Det er også enkelte endringer i budsjettkapitlenes navn og nummerering.

Nye kapitler sammenlignet med statsbudsjettet for 2016 foreslås fordelt på følgende måte:

Kap.

Betegnelse

Foreslås fordelt til

453

Sivil klareringsmyndighet

Rammeområde 5 (justis)

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

Rammeområde 6 (innvandring, regional utvikling og bolig)

553

Omstillingsdyktige regioner

Rammeområde 6 (innvandring, regional utvikling og bolig)

912

Klagenemndssekretariatet

Rammeområde 9 (næring)

1323

Vegtilsyn

Rammeområde 17 (transport og kommunikasjon)

1352

Jernbanedirektoratet

Rammeområde 17 (transport og kommunikasjon)

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

Rammeområde 20 (finansadministrasjon mv.)

1811

Statoil ASA

Rammeområde 22 (utbytte mv.)

3021

Statsrådet

Rammeområde 1 (statsforvaltning)

3703

Internasjonalt samarbeid

Rammeområde 15 (helse)

3912

Klagenemndssekretariatet

Rammeområde 9 (næring)

4352

Jernbanedirektoratet

Rammeområde 17 (transport og kommunikasjon)

4811

Statoil ASA

Rammeområde 22 (utbytte mv.)

5502

Finansskatt

Rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll)