Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2017

Dette dokument

  • Innst. 1 S (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 10.10.2016
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 24
Til Stortinget

Sammendrag

Stortingets presidentskap legger med dette fram forslag om fordeling av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak til de forskjellige komiteene.

Forretningsordenens bestemmelser om saksfordelingen mellom fagkomiteene og om behandlingen av statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet ligger til grunn for forslaget.

Forslaget til fordeling er i utgangspunktet lik fjorårets fordeling. I forhold til inneværende års budsjett er noen nye kapitler kommet til, mens andre kapitler er strøket. Det er også enkelte endringer i budsjettkapitlenes navn og nummerering.

Nye kapitler sammenlignet med statsbudsjettet for 2016 foreslås fordelt på følgende måte:

Kap.

Betegnelse

Foreslås fordelt til

453

Sivil klareringsmyndighet

Rammeområde 5 (justis)

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

Rammeområde 6 (innvandring, regional utvikling og bolig)

553

Omstillingsdyktige regioner

Rammeområde 6 (innvandring, regional utvikling og bolig)

912

Klagenemndssekretariatet

Rammeområde 9 (næring)

1323

Vegtilsyn

Rammeområde 17 (transport og kommunikasjon)

1352

Jernbanedirektoratet

Rammeområde 17 (transport og kommunikasjon)

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

Rammeområde 20 (finansadministrasjon mv.)

1811

Statoil ASA

Rammeområde 22 (utbytte mv.)

3021

Statsrådet

Rammeområde 1 (statsforvaltning)

3703

Internasjonalt samarbeid

Rammeområde 15 (helse)

3912

Klagenemndssekretariatet

Rammeområde 9 (næring)

4352

Jernbanedirektoratet

Rammeområde 17 (transport og kommunikasjon)

4811

Statoil ASA

Rammeområde 22 (utbytte mv.)

5502

Finansskatt

Rammeområde 21 (skatter, avgifter og toll)

Presidentskapets tilråding

I henhold til foranstående innstiller presidentskapet til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
A.

Forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for terminen 1. januar–31. desember 2017 (Prop. 1 S (2016–2017)) fordeles til stortingskomiteene slik:�

ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN

Rammeområde 7 (Arbeid og sosial)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

600

Arbeids- og sosialdepartementet

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

605

Arbeids- og velferdsetaten

3605

Arbeids- og velferdsetaten

606

Trygderetten

611

Pensjoner av statskassen

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

615

Yrkesskadeforsikring

3615

Yrkesskadeforsikring

616

Gruppelivsforsikring

3616

Gruppelivsforsikring

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

634

Arbeidsmarkedstiltak

3634

Arbeidsmarkedstiltak

635

Ventelønn

3635

Ventelønn mv.

640

Arbeidstilsynet

3640

Arbeidstilsynet

642

Petroleumstilsynet

3642

Petroleumstilsynet

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

649

Treparts bransjeprogrammer

660

Krigspensjon

664

Pensjonstrygden for sjømenn

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

872

Nedsatt funksjonsevne

2470

Statens pensjonskasse

5470

Statens pensjonskasse

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

2541

Dagpenger

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

2620

Stønad til enslig mor eller far

2650

Sykepenger

2651

Arbeidsavklaringspenger

2655

Uførhet

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

2670

Alderdom

2680

Etterlatte

2686

Stønad ved gravferd

5701

Diverse inntekter

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

5705

Refusjon av dagpenger

Øvrige romertall

Arbeids- og sosialdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Omdisponeringsfullmakter

IV

Fullmakt til overskridelse

V

Tilsagnsfullmakter

VI

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Folketrygden

II

Folketrygdytelser

ENERGI- OG MILJØKOMITEEN

Rammeområde 12 (Olje og energi)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1800

Olje- og energidepartementet

4800

Olje- og energidepartementet

1810

Oljedirektoratet

4810

Oljedirektoratet

1811

Statoil ASA

1815

Petoro AS

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

4825

Energiomlegging, energi- og klimatekno-logi

1830

Forskning og næringsutvikling

1840

CO2-håndtering

4840

CO2-håndtering

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

2490

NVE Anlegg

5490

NVE Anlegg

Øvrige romertall

Olje- og energidepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakt til overskridelse

IV

Fullmakt til overskridelse

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Nr. 1

VI

Tilsagnsfullmakter

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

VIII

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

IX

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

X

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

XI

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

XII

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

XIII

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

XIV

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

XV

Overdragelse av andeler i rørledninger mv.

Rammeområde 13 (Miljø)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1400

Klima- og miljødepartementet

4400

Klima- og miljødepartementet

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

1420

Miljødirektoratet

4420

Miljødirektoratet

1422

Miljøvennlig skipsfart

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1424

MAREANO

1425

Vilt- og fisketiltak

1429

Riksantikvaren

4429

Riksantikvaren

1432

Norsk kulturminnefond

1471

Norsk Polarinstitutt

4471

Norsk Polarinstitutt

1472

Svalbard miljøvernfond

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

1481

Klimakvoter

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

Øvrige romertall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

II

Merinntektsfullmakt

Nr. 1 kap. 595/3595

IV

Utsatt inntektsføring

V

Samfinansiering

VI

Avvikling av Kartverket som forvaltningsbedrift

VII

Bestillingsfullmakt

XI

Opprettelse av poster uten bevilgning

Klima- og miljødepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Fullmakt til overskridelser

IV

Kjøp av klimakvoter

V

Bestillingsfullmakt

VI

Tilsagnsfullmakter

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser

VIII

Utbetaling av tilskudd

IX

Utbetaling til Verdensbankens karbonfond

X

Utbetaling av tilskudd til offentlig-privat samarbeid

XI

Utbetaling av renter på tilskudd

FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN

Rammeområde 2 (Familie og forbruker)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

231

Barnehager

800

Barne- og likestillingsdepartementet

840

Tiltak mot vold og overgrep

841

Samliv og konfliktløsning

842

Familievern

3842

Familievern

843

Adopsjonsstøtte

844

Kontantstøtte

845

Barnetrygd

846

Familie- og oppveksttiltak

847

EUs ungdomsprogram

3847

EUs ungdomsprogram

848

Barneombudet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

855

Statlig forvaltning av barnevernet

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

860

Forbrukerrådet

862

Positiv miljømerking

865

Forbrukerpolitiske tiltak

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

868

Forbrukerombudet

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

871

Likestilling og ikke-diskriminering

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

2530

Foreldrepenger

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet

III

Tilsagnsfullmakter

Nr. 1: Kap. 231

IV

Diverse fullmakter

Nr. 4 og 5

Barne- og likestillingsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Satser for barnetrygd

IV

Satser for kontantstøtte

V

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Rammeområde 3 (Kultur)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

300

Kulturdepartementet

3300

Kulturdepartementet

315

Frivillighetsformål

320

Norsk kulturråd

3320

Norsk kulturråd

321

Kunstnerøkonomi

322

Bygg og offentlige rom

3322

Bygg og offentlige rom

323

Musikk og scenekunst

3323

Musikk og scenekunst

325

Allmenne kulturformål

3325

Allmenne kulturformål

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

328

Museum og visuell kunst

329

Arkivformål

3329

Arkivformål

334

Film- og medieformål

3334

Film- og medieformål

335

Mediestøtte

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

Øvrige romertall

Kulturdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Alle kapitler med unntak av kap. 342/3342

III

Tilsagnsfullmakter

IV

Dekning av forsikringstilfelle

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

VII

Salg av aksjer

FINANSKOMITEEN

Rammeområde 19 (Tilfeldige utgifter og inntekter)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

2309

Tilfeldige utgifter

5309

Tilfeldige inntekter

Rammeområde 20 (Finansadministrasjon mv.)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1600

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

1602

Finanstilsynet

4602

Finanstilsynet

1605

Direktoratet for økonomistyring

4605

Direktoratet for økonomistyring

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

1610

Tolletaten

4610

Tolletaten

1618

Skatteetaten

4618

Skatteetaten

1620

Statistisk sentralbyrå

4620

Statistisk sentralbyrå

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1650

Statsgjeld, renter mv.

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

5341

Avdrag på utestående fordringer

5351

Overføring fra Norges Bank

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Øvrige romertall

Finansdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Alle kapitler unntatt kap. 21/3021. Nr. 2.

IV

Bestillingsfullmakter

V

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Nr. 2

VI

Garantifullmakter

VII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

VIII

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

IX

Nettobudsjetteringsfullmakter

Folketrygden

II

Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Rammeområde 21 (Skatter, avgifter og toll)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

5501

Skatter på formue og inntekt

5502

Finansskatt

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5511

Tollinntekter

5521

Merverdiavgift

5526

Avgift på alkohol

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

5536

Avgift på motorvogner mv.

5538

Veibruksavgift på drivstoff

5541

Avgift på elektrisk kraft

5542

Avgift på mineralolje mv.

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

5549

Avgift på utslipp av NOX

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

5557

Avgift på sukker mv.

5559

Avgift på drikkevareemballasje

5561

Flypassasjeravgift

5565

Dokumentavgift

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

5700

Folketrygdens inntekter

Rammeområde 22 (Utbytte mv.)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

4811

Statoil ASA

5616

Kommunalbanken AS

5618

Aksjer i Posten Norge AS

5622

Aksjer i Avinor AS

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

5652

Statskog SF -– renter og utbytte

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

5680

Statnett SF

5685

Aksjer i Statoil ASA

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

Rammeområde 15 (Helse)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

701

Direktoratet for e-helse

3701

Direktoratet for e-helse

702

Beredskap

703

Internasjonalt samarbeid

3703

Internasjonalt samarbeid

710

Folkehelseinstituttet

3710

Folkehelseinstituttet

712

Bioteknologirådet

714

Folkehelse

3714

Folkehelse

720

Helsedirektoratet

3720

Helsedirektoratet

721

Statens helsetilsyn

3721

Statens helsetilsyn

722

Norsk pasientskadeerstatning

3722

Norsk pasientskadeerstatning

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

729

Pasient- og brukerombud

732

Regionale helseforetak

3732

Regionale helseforetak

733

Habilitering og rehabilitering

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

750

Statens legemiddelverk

3750

Statens legemiddelverk

751

Legemiddeltiltak

761

Omsorgstjeneste

762

Primærhelsetjeneste

765

Psykisk helse og rusarbeid

769

Utredningsvirksomhet mv.

770

Tannhelsetjenester

780

Forskning

781

Forsøk og utvikling mv.

783

Personell

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

2751

Legemidler mv.

2752

Refusjon av egenbetaling

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

2756

Andre helsetjenester

2790

Andre helsetiltak

Øvrige romertall

Helse- og omsorgsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Bestillingsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Diverse fullmakter

JUSTISKOMITEEN

Rammeområde 5 (Justis)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

61

Høyesterett

400

Justis- og beredskapsdepartementet

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

410

Domstolene

3410

Domstolene

411

Domstoladministrasjonen

414

Forliksråd og andre domsutgifter

430

Kriminalomsorgen

3430

Kriminalomsorgen

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmanns-etaten

442

Politihøgskolen

3442

Politihøgskolen

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

445

Den høyere påtalemyndighet

446

Den militære påtalemyndighet

448

Grensekommissæren

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

452

Sentral krisehåndtering

453

Sivil klareringsmyndighet

454

Redningshelikoptertjenesten

3454

Redningshelikoptertjenesten

455

Redningstjenesten

460

Spesialenheten for politisaker

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

467

Norsk Lovtidend

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

469

Vergemålsordningen

3469

Vergemålsordningen

470

Fri rettshjelp

3470

Fri rettshjelp

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

473

Statens sivilrettsforvaltning

3473

Statens sivilrettsforvaltning

474

Konfliktråd

3474

Konfliktråd

475

Bobehandling

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1 alle kapitler med unntak av kap. 456/3456, kap. 490/3490, kap. 491/3491 og kap. 495/3495. Nr. 2.

III

Bestillingsfullmakter

V

Videreføring av bobehandling

VI

Nettobudsjetteringsfullmakt

VII

Stortingets rettferdsvederlagsordning

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN

Rammeområde 16 (Kirke, utdanning og forskning)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

200

Kunnskapsdepartementet

220

Utdanningsdirektoratet

3220

Utdanningsdirektoratet

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

223

Sametinget

224

Senter for IKT i utdanningen

3224

Senter for IKT i utdanningen

225

Tiltak i grunnopplæringen

3225

Tiltak i grunnopplæringen

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

227

Tilskudd til særskilte skoler

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

229

Norges grønne fagskole – Vea

3229

Norges grønne fagskole – Vea

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

253

Folkehøyskoler

254

Tilskudd til voksenopplæring

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

256

Kompetanse Norge

3256

Kompetanse Norge

257

Kompetansepluss

258

Tiltak for livslang læring

260

Universiteter og høyskoler

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

276

Fagskoleutdanning

280

Felles enheter

3280

Felles enheter

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

283

Meteorologiformål

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

285

Norges forskningsråd

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

288

Internasjonale samarbeidstiltak

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

340

Den norske kirke

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

342

Kirkebygg og gravplasser

3342

Kirkebygg og gravplasser

920

Norges forskningsråd

925

Havforskningsinstituttet

3925

Havforskningsinstituttet

926

Forskningsfartøy

3926

Forskningsfartøy

927

NIFES

3927

NIFES

928

Annen marin forskning og utvikling

1137

Forskning og innovasjon

5310

Statens lånekasse for utdanning

2410

Statens lånekasse for utdanning

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

Øvrige romertall

Kunnskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Tilsagnsfullmakter

Alle kapitler med unntak av kap. 231

IV

Diverse fullmakter

Nr. 1, 2, 3 og 6

Kulturdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 342/3342

VIII

Opphevelse av tidligere vedtak

IX

Opprettelse av post uten bevilgning

Nærings- og fiskeridepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 925/3925, 926/3926 og 927/3927. Nr. 3: Kap. 925/927/5574

Landbruks- og matdepartementet

IV

Tilsagnsfullmakter

Kap. 1137

KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN

Rammeområde 1 (Statsforvaltning)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

20

Statsministerens kontor

21

Statsrådet

3021

Statsrådet

24

Regjeringsadvokaten

3024

Regjeringsadvokaten

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

520

Tilskudd til de politiske partier

525

Fylkesmannsembetene

3525

Fylkesmannsembetene

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

531

Eiendommer til kongelige formål

3531

Eiendommer til kongelige formål

532

Utvikling av Fornebuområdet

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

545

Datatilsynet

546

Personvernnemnda

2445

Statsbygg

5445

Statsbygg

5446

Salg av eiendom, Fornebu

Øvrige romertall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 510/3510, 525/3525, 533/3533 og 540/3540

VIII

Fullmakt til nettobudsjettering

IX

Tilsagnsfullmakter

Kap. 540

XII

Fullmakter til overskridelse

XIII

Omdisponeringsfullmakter

XIV

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

XV

Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen

XVI

Diverse fullmakter

Finansdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr 1: Kap. 21/3021

III

Fullmakter til overskridelse

Rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

490

Utlendingsdirektoratet

3490

Utlendingsdirektoratet

491

Utlendingsnemnda

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

551

Regional utvikling og nyskaping

553

Omstillingsdyktige regioner

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

560

Sametinget

561

Tilskudd til samiske formål

563

Internasjonalt reindriftssenter

3563

Internasjonalt reindriftssenter

567

Nasjonale minoriteter

580

Bostøtte

581

Bolig- og bomiljøtiltak

585

Husleietvistutvalget

3585

Husleietvistutvalget

587

Direktoratet for byggkvalitet

3587

Direktoratet for byggkvalitet

590

Planlegging og byutvikling

5312

Husbanken

5326

Siva SF

2412

Husbanken

2426

Siva SF

5613

Renter fra Siva SF

5615

Husbanken

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 490/3490, kap. 491/3491 og 495/3495

IV

Tilsagnsfullmakt

IX

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Kap. 500/3500, 554/3554, 563/3563, 585/3585, 587/3587 og 2412/5312

IX

Tilsagnsfullmakter

Kap. 581

Rammeområde 18 (Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

571

Rammetilskudd til kommuner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

573

Kommunereform

575

Ressurskrevende tjenester

576

Vedlikehold og rehabilitering

578

Valgdirektoratet

579

Valgutgifter

KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN

Rammeområde 14 (Konstitusjonelle institusjoner)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

41

Stortinget

3041

Stortinget

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

51

Riksrevisjonen

3051

Riksrevisjonen

Øvrige romertall

Finansdepartementet

V

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Nr. 1

NÆRINGSKOMITEEN

Rammeområde 9 (Næring)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

900

Nærings- og fiskeridepartementet

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

902

Justervesenet

3902

Justervesenet

903

Norsk akkreditering

3903

Norsk akkreditering

904

Brønnøysundregistrene

3904

Brønnøysundregistrene

905

Norges geologiske undersøkelse

3905

Norges geologiske undersøkelse

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

910

Sjøfartsdirektoratet

3910

Sjøfartsdirektoratet

911

Konkurransetilsynet

3911

Konkurransetilsynet

912

Klagenemndssekretariatet

3912

Klagenemndssekretariatet

915

Regelrådet

922

Romvirksomhet

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

930

Norsk design- og arkitektursenter

935

Patentstyret

3935

Patentstyret

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

940

Internasjonaliseringstiltak

950

Forvaltning av statlig eierskap

3950

Forvaltning av statlig eierskap

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

1473

Kings Bay AS

5325

Innovasjon Norge

5329

Eksportkreditt Norge AS

2421

Innovasjon Norge

2429

Eksportkreditt Norge AS

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

5629

Renter fra eksportkredittordningen

Øvrige romertall

Nærings- og fiskeridepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kapitlene 900/3900, 902/3902/5574, 903/3903, 904/3904, 905/3905, 910/3910 og 912/3912.

IV

Fullmakt til å overskride

Nr. 1, 2 og 4

V

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

VI

Tilsagnsfullmakter

VII

Bestillingsfullmakter

VIII

Garantifullmakter

IX

Dekning av forsikringstilfeller

X

Utlånsfullmakter

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

XII

Fullmakt til å bortfeste

XIII

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

XIV

Endring av statlige eierposter

XV

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Rammeområde 10 (Fiskeri)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

917

Fiskeridirektoratet

3917

Fiskeridirektoratet

919

Diverse fiskeriformål

Øvrige romertall

Nærings- og fiskeridepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 917/3917. Nr. 2. Nr. 3: Kap. 917/919/5574.

Rammeområde 11 (Landbruk)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1100

Landbruks- og matdepartementet

4100

Landbruks- og matdepartementet

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

1115

Mattilsynet

4115

Mattilsynet

1136

Kunnskapsutvikling m.m

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

1142

Landbruksdirektoratet

4142

Landbruksdirektoratet

1148

Naturskade - erstatninger

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

Øvrige romertall

Landbruks- og matdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

IV

Tilsagnsfullmakter

Alle kapitler med unntak av kap. 1137

V

Salg av fast eiendom

TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITEEN

Rammeområde 17 (Transport og kommunikasjon)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

541

IKT-politikk

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1300

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

1301

Forskning og utvikling mv.

1310

Flytransport

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

4312

Avinor AS

1313

Luftfartstilsynet

4313

Luftfartstilsynet

1314

Statens havarikommisjon for transport

1320

Statens vegvesen

4320

Statens vegvesen

1321

Nye Veier AS

4322

Svinesundsforbindelsen AS

1323

Vegtilsyn

1330

Særskilte transporttiltak

4331

Infrastrukturfond

1352

Jernbanedirektoratet

4352

Jernbanedirektoratet

1354

Statens jernbanetilsyn

4354

Statens jernbanetilsyn

1356

Bane NOR SF

1360

Kystverket

4360

Kystverket

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1370

Posttjenester

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

5619

Renter av lån til Avinor AS

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

Øvrige romertall

Justis- og beredskapsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

Nr. 1: Kap. 456 /3456.

Samferdselsdepartementet

II

Merinntektsfullmakt

III

Fullmakt til overskridelse

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Fullmakt til forskuttering

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

VIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

IX

Fullmakt til å pådra statens forpliktelser for Nye Veier AS

X

Salg og bortfeste av fast eiendom

XI

Investeringsramme for transporttiltak i fylkene

XII

Oslopakke 3

XIII

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgradering av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

XIV

Opprettelse av post uten bevilging

XV

Fullmakt til å aktivere driftskreditt til Bane NOR SF i statens kapitalregnskap

XVI

Overføringer til og fra reguleringsfondet

XVII

Fastsettelse av bompengesatser

UTENRIKS- OG FORSVARSKOMITEEN

Rammeområde 4 (Utenriks)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

100

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

117

EØS-finansieringsordningene

118

Nordområdetiltak mv.

119

Globale sikkerhetstiltak

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

144

Fredskorpset

150

Bistand til Afrika

151

Bistand til Asia

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

153

Bistand til Latin-Amerika

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

161

Næringsutvikling

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

164

Fred, forsoning og demokrati

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

166

Klima, miljø og fornybar energi

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

168

Kvinners rettigheter og likestilling

169

Global helse og utdanning

170

FN-organisasjoner mv.

171

Multilaterale finansinstitusjoner

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

480

Svalbardbudsjettet

Øvrige romertall

Utenriksdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Omdisponeringsfullmakt

V

Agio/Disagio

VI

Bruk av opptjente rentemidler

VII

Tilsagnsfullmakter

VIII

Garantifullmakter

IX

Dekning av forsikringstilfelle

X

Toårige budsjettvedtak

XI

Ettergivelse av fordringer

XII

Utbetaling av tilskudd

XIII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

XIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Alle unntatt nr. 10

XV

Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI)

Rammeområde 8 (Forsvar)
I

Utgifter

Inntekter

Kap.

Kap.

1700

Forsvarsdepartementet

4700

Forsvarsdepartementet

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1731

Hæren

4731

Hæren

1732

Sjøforsvaret

4732

Sjøforsvaret

1733

Luftforsvaret

4733

Luftforsvaret

1734

Heimevernet

4734

Heimevernet

1735

Etterretningstjenesten

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1761

Nye kampfly med baseløsning

1790

Kystvakten

4790

Kystvakten

1791

Redningshelikoptertjenesten

4791

Redningshelikoptertjenesten

1792

Norske styrker i utlandet

4792

Norske styrker i utlandet

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

4799

Militære bøter

Øvrige romertall

Forsvarsdepartementet

II

Merinntektsfullmakter

III

Bestillingsfullmakter

IV

Tilsagnsfullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

VI

Personell

VII

Investeringsfullmakter

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

X

Andre fullmakter

B.

Prop. 1 LS (2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017 behandles av finanskomiteen, jf. ramme-område 21.

C.

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond utland, kap. 5999 Statslånemidler, statsbudsjettets 90–99-poster, forslag til vedtak II og III under Andre fullmakter, III og X under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, III og IV nr. 3 under Nærings- og fiskeridepartementet, IV og XIV nr. 10 under Utenriksdepartementet og V nr. 2 under Olje- og energidepartementet, behandles av finanskomiteen utenfor rammeområdene.

D.

Utenriks- og forsvarskomiteen avgir innstilling om svalbardbudsjettet.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 10. oktober 2016

Olemic Thommessen

president