Innhold

2. Nærmere om lovsakene

Sammendrag

Regjeringen har i proposisjonen foreslått endringer i eigedomsskattelova, petroleumsskatteloven, sentralbankloven, folketrygdloven, skatteloven, merverdiavgiftskompensasjonsloven, valutaregisterloven, skattebetalingsloven, tolloven, merverdiavgiftsloven, lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven, a-opplysningsloven, SI-loven, skatteforvaltningsloven og lov om åpenhet om eierskap i medier.

Komiteens merknader

Komiteen viser til merknader nedenfor i denne innstillingen knyttet til de ulike lovforslagene som blir nærmere behandlet i det følgende, og presiserer at det kun er proposisjonens lovforslag som blir behandlet i denne innstillingen. Forslag til forskriftsendringer, øvrige vedtak og omtalesaker behandles i Innst. 3 S (2016–2017).