Innhold

Vedlegg 2 - Brev fra Finansdepartementet v/statsråd Siv Jensen til Stortingets presidentskap, datert 15. november 2016

Vedlegg 2
Rettebrev til Stortinget - Prop. 1 LS (2016-2017)

Jeg viser til tidligere rettebrev. Prop. 1 LS (2016-2017) inneholder ytterligere en feil som det bes tatt hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.

Feil i forslag til lov om endringer i skatteloven (side 262)

Det er blitt en feil i forslaget til ny § 4-19 Gjeldsreduksjon for eiendel med verdsettelsesrabatt. Feilen gjelder bestemmelsens første ledd.

Forslaget til lovvedtak slik det står i Prop. 1 LS (2016-2017) kan forstås slik at alle eiendeler som etter skatteloven kapittel 4 verdsettes til mindre enn 100 pst. av omsetningsverdien, skal gi grunnlag for gjeldsreduksjon. Dette innebærer at blant annet fritidseiendom kan gi grunnlag for gjeldsreduksjon.

Det følger av omtalen i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 4.1.3 at gjeldsreduksjonen gjelder eiendeler som er omfattet av den nye verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler, samt sekundærbolig og næringseiendom. Det er ikke tilsiktet at andre eiendeler, herunder fritidsboliger, skal gi grunnlag for gjeldsreduksjon. Det synes vanskelig å finne en generell definisjon som er dekkende for de eiendelene som skal gi grunnlag for gjeldsreduksjon uten at definisjonen også omfatter andre eiendeler. Det foreslås derfor at § 4-19 første ledd i stedet angir uttrykkelig hvilke eiendeler som skal gi grunnlag for gjeldsreduksjon.

I samsvar med det ovenstående, skal forslaget til skatteloven ny § 4-19 lyde:

§ 4-19 Gjeldsreduksjon for eiendel med verdsettelsesrabatt

(1) Når skattyter har eiendel som nevnt i

§ 4-10 første ledd tredje punktum,

§ 4-12 første til tredje og femte til sjette ledd,

§ 4-17 annet ledd,

§ 4-40 første punktum,

skal skattyters fradrag for gjeld reduseres etter reglene i annet og tredje ledd.

Den del av skattyters gjeld som svarer til forholdet mellom verdien av eiendel som gir grunnlag for reduksjon etter første ledd og verdien av skattyters samlede eiendeler, verdsettes med samme prosentsats som eiendelen. For ektefeller beregnes gjeldsreduksjonen på grunnlag av ektefellenes samlede eiendeler og gjeld.

Ved beregning av forholdet etter annet ledd medregnes eiendelene til full verdi, uten prosentvis reduksjon etter dette kapittel.