Innhold

15. Oppretting og presisering av lovtekst mv.

Sammendrag

Opphevelse av bestemmelser i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven, samt endringer i henholdsvis valutaregisterloven § 4 første ledd, skatteloven § 14-70 første ledd bokstav b siste punktum, skattebetalingsloven § 5-1 tredje ledd og § 10-30 overskriften og første ledd, og tolloven § 1-2 overskriften og tredje ledd er foreslått i proposisjonens kapittel 18.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.