Innhold

2. Oversikt over kapitler og poster – rammeområde 2

Nedenfor følger en oversikt over regjeringens bevilgningsforslag under rammeområde 2 slik de fremkommer i Prop. 1 S (2016–2017).

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 2

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–5 (2016–2017)

Utgifter

Kunnskapsdepartementet

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

421 448 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

16 565 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 892 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

142 036 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

25 290 000

Barne- og likestillingsdepartementet

800

Barne- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter

152 486 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 751 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

19 795 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

86 617 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1

54 348 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

20 420 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 946 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 069 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

6 168 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

6 941 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

295 956 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 671 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

171 220 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

13 797 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 539 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 180 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

13 346 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

3 253 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

29 789 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

178 412 000

62

Utvikling i kommunene

79 647 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

123 716 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

21 227 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

8 656 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 212 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

15 595 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

217 539 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 639 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

68 374 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 870 000

50

Forskning og utvikling

18 688 000

60

Kommunalt barnevern

693 944 000

61

Utvikling i kommunene

10 339 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

470 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

33 155 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres

72 804 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 414 113 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 162 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 036 363 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

209 723 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

1 083 662 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

259 289 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 325 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

132 146 000

51

Markedsportaler

26 098 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

7 558 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 187 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

9 252 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 375 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

5 973 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

11 498 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

27 115 000

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

6 431 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

9 634 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

17 996 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

11 274 000

73

Likestillingssentre

6 232 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid, kan overføres

3 546 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

54 065 000

Folketrygden

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 810 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

470 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

495 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

54 000 000

Sum utgifter rammeområde 2

49 508 638 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

696 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

15 160 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 434 736 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

930 193 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

458 000

Sum inntekter rammeområde 2

2 387 566 000

Netto rammeområde 2

47 121 072 000

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  231

  Barnehager

  21

  Spesielle driftsutgifter

  50 mill. kroner

III

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år fra 1. januar 2017, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 2. det fra 1. august 2017 blir gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 428 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 842 post 1

Kap. 3842 post 1

Kap. 847 post 1

Kap. 3847 post 1

Kap. 855 post 1

Kap. 3855 postene 1, 2 og 60

Kap. 856 post 1

Kap. 3856 post 1

Kap. 858 post 1

Kap. 3858 post 1

Kap. 868 post 1

Kap. 3868 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og gjelder derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter er tatt med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

V

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

VI

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med disse beløpene:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i pst. av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass

100

6 000

Til og med 19 timer

50

3 000

20 timer eller mer

0

0

VII

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan utbetale engangsstønad ved fødsel og adopsjon med 46 920 kroner per barn.