Innhold

6. Forslag fra mindretall

Rammeområde 2 (Familie og forbruker)
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i barnehageloven § 12a, slik at barn som fyller ett år senest innen utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sette i gang en evaluering av den statlige politikken overfor familievernkontorene for å se om det er sammenheng mellom oppgaver og ressurser.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen om ikke å gjennomføre omleggingen av refusjonsordningen til stykkpris, men beholde dagens ordning.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen øke fedrekvoten i foreldrepermisjonsordningen fra 10 til 14 uker.

Rammeuavhengige forslag
Forslag fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti:
Forslag 5

Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 6

Stortinget ber regjeringen sørge for at det avsettes 10 mill. kroner innenfor rammen av spillemiddeltildelingen til driftsstøtte til kostnadskrevende anlegg av en unik nasjonal og internasjonal karakter, og som ivaretar funksjoner for internasjonale arrangementer.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen gjeninnføre Innsamlingsregisteret/Innsamlingskontrollen som fast tiltak under kap. 315 post 78 Ymse faste tiltak.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen gjøre ordningen for momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg regelstyrt.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen utrede etablering av et profesjonelt kringkastingskor i tilknytning til NRK, med sikte på å utvikle et nytt ensemble som skal ha institusjonelle forutsetninger for å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene.