Innhold

4. Oversikt over kapitler og poster – rammeområde 3

Nedenfor følger en oversikt over regjeringens bevilgningsforslag under rammeområde 3 (Kultur) slik de fremkommer i Prop. 1 S (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 1–5 (2016–2017).

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 3

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–5 (2016–2017)

Utgifter

Kulturdepartementet

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

164 074 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 836 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 985 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 319 900 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

5 960 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

850 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

9 945 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 180 000

78

Ymse faste tiltak

8 170 000

79

Til disposisjon

16 560 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

175 920 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

13 590 000

87

Tilskudd til X Games

10 000 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

153 022 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 000 000

51

Fond for lyd og bilde

38 050 000

55

Norsk kulturfond

893 956 000

321

Kunstnerøkonomi

71

Statsstipend

14 878 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

170 800 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

128 714 000

75

Vederlagsordninger

186 347 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

18 306 000

50

Kunst i offentlige rom

25 000 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

178 500 000

78

Ymse faste tiltak

3 690 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

90 333 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

61 128 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

20 690 000

70

Nasjonale institusjoner

1 434 000 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

756 680 000

73

Region- og distriktsopera

56 470 000

78

Ymse faste tiltak

273 432 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

116 715 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 414 000

52

Norges forskningsråd

13 120 000

53

Sametinget

81 900 000

71

Kulturell og kreativ næring

47 400 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 170 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

50 200 000

78

Ymse faste tiltak

41 160 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

6 900 000

82

Nobels Fredssenter

30 620 000

85

Gaveforsterkningsordning

51 150 000

86

Talentutvikling

36 100 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

599 781 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 029 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 845 000

73

Språkorganisasjoner

21 290 000

74

Det Norske Samlaget

15 490 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

15 660 000

78

Ymse faste tiltak

51 580 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 750 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 462 990 000

78

Ymse faste tiltak

77 920 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

360 492 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 955 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 645 000

78

Ymse faste tiltak

8 410 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

166 886 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 524 000

50

Filmfondet

494 600 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

55 810 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

75 720 000

78

Ymse faste tiltak

22 970 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

303 000 000

73

Medieforskning og etterutdanning

22 130 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 000 000

75

Tilskudd til samiske aviser

27 500 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 090 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

47 000 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

78 608 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 058 000

Sum utgifter rammeområde 3

10 812 548 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

81 000

3320

Norsk kulturråd

1

Ymse inntekter

1 602 000

2

Inntekter ved oppdrag

3 224 000

3322

Bygg og offentlige rom

1

Ymse inntekter

129 000

3323

Musikk og scenekunst

1

Ymse inntekter

318 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 149 000

3325

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

23 578 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

10 154 000

2

Inntekter ved oppdrag

15 029 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 270 000

2

Inntekter ved oppdrag

18 527 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

6 816 000

2

Inntekter ved oppdrag

11 937 000

70

Gebyr

2 500 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr – lotterier

6 691 000

4

Gebyr – stiftelser

259 000

7

Inntekter ved oppdrag

9 200 000

Sum inntekter rammeområde 3

140 464 000

Netto rammeområde 3

10 672 084 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 320 post 21

kap. 3320 post 2

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 postene 1 og 3

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 postene 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelser skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

20,9 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

607,8 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2017 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2017:

  • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk og scenekunst, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  • 2. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk- og scenekunst, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2017 skal:

  • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner

  • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 577 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.