Sammendrag

Klima- og miljødepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017.

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å redusere kap. 1400 post 21 med 1,4 mill. kroner og å øke kap. 1420 post 64 med 1,4 mill. kroner, jf. omtale under denne posten.

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Det foreslås å øke bevilgningen med 5 mill. kroner for tildeling til FNs klimapanel (IPCC). Midlene foreslås flyttet fra kap. 1420 post 21 til denne posten, jf. omtale under kap. 1420 post 21.

Kap. 1420 Miljødirektoratet

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å tildele 5 mill. kroner til FNs klimapanel (IPCC). Midlene foreslås flyttet til kap. 1400 post 71 hvor utbetalingen skal skje, jf. omtale under kap. 1400 post 71.

Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

Det foreslås i alt å øke bevilgningen på posten med 5,3 mill. kroner.

Post 34 Statlig erverv, nasjonalparker

Det gjenstår fortsatt utbetalinger til allerede vernede områder. Nye anslag viser at det er behov for å opprette en tilsagnsfullmakt på 15,7 mill. kroner for å dekke opp for utestående tilsagn, jf. forslag til romertallsvedtak. Dette er erstatninger som ikke vil komme til utbetaling i 2017, men i senere år.

Post 38 Restaurering av myr

Anslag fra Miljødirektoratet tilsier at om lag 12 mill. kroner av årets bevilgning ikke vil bli benyttet. Det foreslås derfor å redusere posten med 12 mill. kroner, mot tilsvarende økning av bestillingsfullmakten knyttet til posten. Bestillingsfullmakten vil da øke fra 9,5 mill. kroner til 21,5 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 64 (ny post) Skrantesykeprøver fra fallvilt

Det foreslås å bevilge 1,4 mill. kroner i kompensasjon til berørte kommuner som har utgifter til prøvetaking av fallvilt for skrantesyke. Midler til tiltak mot skrantesyke er plassert under kap. 1400 post 21, og det foreslås å redusere denne posten med 1,4 mill. kroner mot en tilvarende bevilgning under post 64, jf. omtale under kap. 1400 post 21.

Post 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

Det foreslås å bevilge 19 mill. kroner for å dekke ekstra kostnader forårsaket av en streifulv fra Sverige i beiteområder for sau i Hadelands- og Totenområdet sommeren 2017.

Posten foreslås økt med 19 mill. kroner. Av dette foreslås 1 mill. kroner finansiert ved å redusere bevilgningen under kap. 1420 post 77, jf. omtale under denne posten.

Tilsagnsfullmakten på 20 mill. kroner som i revidert nasjonalbudsjett ble opprettet for å kunne gi tilsagn til langsiktige omstillingstiltak (jf. Prop. 129 S og Innst. 401 S (2016–2017)), foreslås samtidig redusert med 10 mill. kroner.

Post 74 CO2-kompensasjonsordning for industrien

Alle utbetalinger til CO2-kompensasjonsordningen til industrien er foretatt for 2017. Utbetalingene er lavere enn anslått, og det foreslås å redusere bevilgingen på posten med 35 mill. kroner.

Post 75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 200 mill. kroner. Det vil da gjenstå 50 mill. kroner til de nye ordningene under posten i 2017.

Med en sats på 3 000 kroner per vrak kan bevilgningen til ordinær vrakpant reduseres med 12 mill. kroner. Totalt foreslås posten redusert med 212 mill. kroner.

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

Det er behov for å øke bevilgingen med 16 mill. kroner. Totalt foreslås bevilgningen på posten økt med 24 mill. kroner.

Post 77 Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1 mill. kroner som flyttes fra denne posten til post 73. Midlene skal benyttes til kostnader i Oppland og Akershus etter omfattende ulveskader i sommer.

Kap. 1429 Riksantikvaren

Post 70 Tilskudd til automatiske fredede og andre arkelogiske kulturminner, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 5 mill. kroner til å dekke økte kostnader til arkeologiske undersøkelser som i hovedsak gjelder ved mindre, private tiltak. Midlene foreslås flyttet fra postene 71, 72, 74 og 79.

Post 71 Tilskudd til fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 3 mill. kroner til å dekke økte kostnader til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak under post 70.

Post 72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner for å dekke økte kostnader til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak under post 70.

Post 74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 1 mill. kroner til å dekke økte kostnader til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak under post 70.

Post 79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner til å dekke økte kostnader til arkeologiske undersøkelser ved mindre private tiltak under post 70.

Kap. 4420 Miljødirektoratet

Post 4 Gebyr, forurensningsområdet

Inntekter på forurensningsområdet er estimert til å bli 11 mill. kroner mer enn bevilget i statsbudsjettet for 2017.

Bevilgingen på posten foreslås økt med 11 mill. kroner, jf. kap. 1420 post 23.

Post 9 Internasjonale oppdrag

Miljødirektoratets inntekter fra internasjonale oppdrag vil bli 3,7 mill. kroner lavere enn bevilgning. Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 3,7 mill. kroner.