Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 20. mars 2018

Ketil Kjenseth

Espen Barth Eide

leder

ordfører