Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Prop. 4 S (2017-2018)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang