Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 178 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godkjenning av innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke, og som skal videreføre og styrke reguleringen av EUs indre markeder for elektrisk energi og naturgass. Gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett krever endringer i energiloven og naturgassloven. Stortinget vedtok at i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skal det avgis en formell erklæring overfor EU/EØS som gir uttrykk for vår holdning i tråd med prinsippene i flertallsinnstillingen, Innst. 178 S (2017–2018), som slår fast at dette vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk. Energimarkedspakken innebærer deltagelse i ACER, som skal være en rådgivningsinstans for nasjonale reguleringsmyndigheter om praktisering av EU-regelverket i Europa. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2018