Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket

Til Stortinget

Sammendrag

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 å innlemme i EØS-avtalen vedlegg XX (miljø) kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket. Endringen i forordning (EF) nr. 66/2010 (miljømerkeforordningen) innebærer at EU-kommisjonen kan gi instrukser om den nærmere utformingen og anvendelsen av EU-miljømerket i en særskilt veileder.

Barne- og likestillingsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om at Stortinget gir sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

Stortingets samtykke innebærer en plikt til å gjennomføre forordningen i norsk rett. I proposisjonen fremmes det derfor også forslag til endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) § 9 første ledd, ved at kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 føyes til.

Det europeiske miljømerket (også kalt Ecolabel eller Blomsten) er en frivillig merkeordning der næringsdrivende kan søke om å få benytte merket dersom kravene for de aktuelle produktene er oppfylt, for eksempel hagemøbler eller vaskemidler.

Formålet med ordningen er at forbrukerne gjennom informasjon om hvordan produktene virker på miljøet, skal bli i stand til å treffe gode miljøvalg. Ordningen skal også stimulere til produksjon og markedsføring av de produktalternativene som har minst negativ innvirkning på miljøet.

De som søker om å få bruke merket, må dokumentere at de aktuelle produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Gjennom innlemmelse av rettsaktene om EU-miljømerket i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett deltar Norge i merkeordningen.

Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 blir vedlegg II til forordning (EF) nr. 66/2010 endret. Vedlegg II gjelder utformingen av miljømerket. Tegninger og tekst viser alternative måter å bruke merket på, samt angivelse av lisensnummeret. Endringen innebærer at kommisjonen kan gi ytterligere instrukser om utforming og anvendelse av EU-miljømerket ut over det som følger av vedlegg II.

Departementet viser til at formålet med å gi kommisjonen kompetanse til å gi ytterligere instrukser om utformingen og anvendelsen av EU-miljømerket er å oppnå en mer enhetlig praksis, hindre villedende markedsføring og gi økt fleksibilitet.

Ved at kommisjonen får kompetanse til å endre veilederen, kan endringer skje raskere. Dette kan være nødvendig for å unngå villedende bruk av merket og sikre at merket gir forbrukerne tilstrekkelig informasjon. Endringer i veilederen skal forelegges Den europeiske unions miljømerkenemnd, der blant annet Stiftelsen Miljømerking, EU/EØS-statene samt nærings- og forbrukerinteresser er representert. Gjennom denne prosedyren blir sentrale aktører informert og gis anledning til å komme med innspill til forslaget fra EU-kommisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Tone Merete Sønsterud, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Olav Urbø, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til regjeringens vurderinger i proposisjonen knyttet til forslaget om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket. Formålet med å gi kommisjonen kompetanse til å gi ytterligere instruksjoner om utformingen og anvendelsen av EU-miljømerket er å oppnå en mer enhetlig praksis, hindre villedende markedsføring og gi økt fleksibilitet.

Komiteen viser til at gjennomføring av forordningen i norsk rett krever lovendring. Forslaget i proposisjonen om endring av forbrukermerkeloven § 9 første ledd er behandlet i komiteens innstilling, Innst. 301 L (2017–2018).

Komiteen støtter regjeringens tilråding.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble i henhold til Stortingets vedtak 5. april 2018 sendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse, som i brev av 18. mai 2018 uttaler følgende:

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til familie og kulturkomiteens utkast til innstilling datert 8. mai 2018 vedrørende Prop. 53 LS (2017-2018) B – Forslag til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerke.

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer viser til sine respektive partiers merknader i familie- og kulturkomiteens utkast til innstilling til Prop 53 LS (2017-2018).

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til familie- og kulturkomiteens utkast til innstilling til Prop 53 LS (2017-2018) og har ingen ytterligere merknader.»

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 22. mai 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Tage Pettersen

leder

ordfører