2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Runar Sjåstad, fra Høyre, Liv Kari Eskeland, Stefan Heggelund, Aase Simonsen og Renate Sølversen, fra Fremskrittspartiet, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch og Ole André Myhrvold, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken, fra Venstre, lederen Ketil Kjenseth, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, viser til de foreslåtte endringene på statsbudsjettet for 2018 under Klima- og miljødepartementet.

Komiteen viser til forslaget om reduserte utbetalinger for vrakpant. Komiteen vil påpeke betydningen av velfungerende behandlingsanlegg og en attraktiv panteordning særlig for fritidsbåter. Komiteen merker seg også at det er forsinkelser i utstedelse av FN-godkjente klimakvoter, og at bevilgningen til kjøp av kvoter foreslås redusert med 44 mill. kroner. Komiteen henstiller til regjeringen om å påvirke FN til å holde takten oppe med å utstede kvoter og unngå at prosjekter blir innstilt.