Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet, unntatt kap. 1473

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

I Prop. 22 S (2018–2019) legger Klima- og miljødepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018.

1.2 Endringsforslag

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

For å dekke økte kostnader i forbindelse med oppføringen av felles forskningsbygg i Ny Ålesund er det behov for å øke bevilgningen på kap. 1473 post 70.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1400 post 76 med 4,25 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1473 post 70.

Kap. 1412 Meteorologiformål

Post 70 Internasjonale samarbeidsprosjekt

Som følge av lavere medlemskontingent til deltakelse i internasjonale meteorologiske organisasjoner foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1412 post 70 med 2,664 mill. kroner.

Kap. 1420 Miljødirektoratet

Post 1 Driftsutgifter

Det ble bevilget 2 mill. kroner for mye til administrasjon og prosjektledelse i 2018 i forbindelse med pilotfase for skogplanting. Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 1 med 2 mill. kroner.

Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

Inntekter på forurensningsområdet kap. 4420 post 4 er estimert til å bli 5,15 mill. kroner mer enn bevilget i statsbudsjettet for 2018. De økte inntektene vil føre til tilsvarende økte utgifter under kap. 1420 post 23 på 5,15 mill. kroner. Samtidig er Miljødirektoratets inntekter over kap. 4420 post 9 fra norske statlige instanser og internasjonale organisasjoner til internasjonale miljørelaterte oppdrag anslått å bli 2,9 mill. kroner lavere enn bevilgningen på posten. Dette vil redusere utgiftene på kap. 1420 post 23 tilsvarende. Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1420 post 23 med 2,25 mill. kroner, jf. omtale under kap. 4420 post 4 og post 9.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

Posten skal dekke utgifter til gjennomføring av den nasjonalparkplanen som følger av St.meld. nr. 62 (1991–92). Det gjenstår fortsatt utbetalinger i en del erstatningssaker. Det foreslås å øke tilsagnsfullmakten på kap. 1420 post 34 med 30,7 mill. kroner, fra 1 mill. kroner til 31,7 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 63 Returordning for kasserte fritidsbåter

Alle utgifter til kommuner og interkommunale selskap til behandling av fritidsbåter som inngår i det kommunale ansvaret, er budsjettert over kap. 1420 post 63.

Anslått mindreforbruk under post 63 er beregnet til ca. 19 mill. kroner. Det foreslås å redusere posten med 19 mill. kroner.

Post 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

Opprydding i Sandefjordsfjorden er blitt billigere enn antatt, og noen tidligere budsjetterte prosjekter vil ikke bli realisert. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 69 med 25 mill. kroner.

Post 74 CO2-kompensasjonsordning for industrien

Det årlige støttebeløpet til industrien blir utbetalt etterskuddsvis året etter støtteåret. Bevilgningen på posten er på 496 mill. kroner. Utbetalingen på posten for 2018 vil være på 470 mill. kroner. Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 74 med 26 mill. kroner.

Post 75 Utbetaling av vrakpant, overslagsbevilgning

Det har vært svært stor usikkerhet rundt budsjetteringen av tilskudd til kasserte fritidsbåter, ekstra vrakpant ved utskifting av fossildrevet varebil med nullutslippskjøretøy, utbetaling av vrakpant til nye kjøretøygrupper og utbetaling av driftstilskudd til behandlingsanlegg som tar imot fritidsbåter og de nye kjøretøygruppene. Ut fra et samlet mindrebehov på 161,5 mill. kroner foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 75 med 161,5 mill. kroner.

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

På posten utbetales refusjon av spilloljeavgift og refusjon av avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK). Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1420 post 76 med 11,8 mill. kroner.

Kap. 1481 Klimakvoter

Post 22 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

Det ligger an til at det blir levert færre kvoter enn lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2018. Det foreslås derfor å sette ned bevilgningen på kap. 1481 post 22 med 44 mill. kroner, fra 144 mill. kroner til 100 mill. kroner.

Kap. 4420 Miljødirektoratet

Post 4 Gebyrer, forurensningsområdet

Det foreslås å øke inntektsbevilgningen på kap. 4420 post 4 med 5,15 mill. kroner, og en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1420 post 23, jf. omtale under kap. 1420 post 23.

Post 9 Internasjonale oppdrag

Det foreslås å redusere inntektsbevilgningen på kap. 4420 post 9 med 2,9 mill. kroner, med forslag om tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 1420 post 23, jf. omtale under kap. 1420 post 23.

Kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

Post 72 Fiskeravgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5578 post 72 med totalt 2,056 mill. kroner, uten tilsvarende utgiftsøkning under kap. 1425.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Runar Sjåstad, fra Høyre, Liv Kari Eskeland, Stefan Heggelund, Aase Simonsen og Renate Sølversen, fra Fremskrittspartiet, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch og Ole André Myhrvold, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken, fra Venstre, lederen Ketil Kjenseth, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, viser til de foreslåtte endringene på statsbudsjettet for 2018 under Klima- og miljødepartementet.

Komiteen viser til forslaget om reduserte utbetalinger for vrakpant. Komiteen vil påpeke betydningen av velfungerende behandlingsanlegg og en attraktiv panteordning særlig for fritidsbåter. Komiteen merker seg også at det er forsinkelser i utstedelse av FN-godkjente klimakvoter, og at bevilgningen til kjøp av kvoter foreslås redusert med 44 mill. kroner. Komiteen henstiller til regjeringen om å påvirke FN til å holde takten oppe med å utstede kvoter og unngå at prosjekter blir innstilt.

3. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1400

Klima- og miljødepartementet

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 250 000

fra kr 102 230 000 til kr 97 980 000

1412

Meteorologiformål

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med

2 664 000

fra kr 151 424 000 til kr 148 760 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 679 328 000 til kr 677 328 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, forhøyes med

2 250 000

fra kr 134 282 000 til kr 136 532 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes med

19 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 1 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med

25 000 000

fra kr 86 962 000 til kr 61 962 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien, nedsettes med

26 000 000

fra kr 496 041 000 til kr 470 041 000

75

Utbetaling av vrakpant, overslagsbevilgning, nedsettes med

161 500 000

fra kr 671 518 000 til kr 510 018 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

11 800 000

fra kr 129 462 000 til kr 141 262 000

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med

44 000 000

fra kr 144 000 000 til kr 100 000 000

Inntekter

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet, forhøyes med

5 150 000

fra kr 39 532 000 til kr 44 682 000

9

Internasjonale oppdrag, nedsettes med

2 900 000

fra kr 50 550 000 til kr 47 650 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter, forhøyes med

2 056 000

fra kr 16 484 000 til kr 18 540 000

II
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

31,7 mill. kroner

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. desember 2018

Ketil Kjenseth

leder og ordfører