1. Sammendrag

1.1 Innledning

I Prop. 22 S (2018–2019) legger Klima- og miljødepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018.

1.2 Endringsforslag

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

For å dekke økte kostnader i forbindelse med oppføringen av felles forskningsbygg i Ny Ålesund er det behov for å øke bevilgningen på kap. 1473 post 70.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1400 post 76 med 4,25 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1473 post 70.

Kap. 1412 Meteorologiformål

Post 70 Internasjonale samarbeidsprosjekt

Som følge av lavere medlemskontingent til deltakelse i internasjonale meteorologiske organisasjoner foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1412 post 70 med 2,664 mill. kroner.

Kap. 1420 Miljødirektoratet

Post 1 Driftsutgifter

Det ble bevilget 2 mill. kroner for mye til administrasjon og prosjektledelse i 2018 i forbindelse med pilotfase for skogplanting. Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 1 med 2 mill. kroner.

Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

Inntekter på forurensningsområdet kap. 4420 post 4 er estimert til å bli 5,15 mill. kroner mer enn bevilget i statsbudsjettet for 2018. De økte inntektene vil føre til tilsvarende økte utgifter under kap. 1420 post 23 på 5,15 mill. kroner. Samtidig er Miljødirektoratets inntekter over kap. 4420 post 9 fra norske statlige instanser og internasjonale organisasjoner til internasjonale miljørelaterte oppdrag anslått å bli 2,9 mill. kroner lavere enn bevilgningen på posten. Dette vil redusere utgiftene på kap. 1420 post 23 tilsvarende. Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1420 post 23 med 2,25 mill. kroner, jf. omtale under kap. 4420 post 4 og post 9.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

Posten skal dekke utgifter til gjennomføring av den nasjonalparkplanen som følger av St.meld. nr. 62 (1991–92). Det gjenstår fortsatt utbetalinger i en del erstatningssaker. Det foreslås å øke tilsagnsfullmakten på kap. 1420 post 34 med 30,7 mill. kroner, fra 1 mill. kroner til 31,7 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Post 63 Returordning for kasserte fritidsbåter

Alle utgifter til kommuner og interkommunale selskap til behandling av fritidsbåter som inngår i det kommunale ansvaret, er budsjettert over kap. 1420 post 63.

Anslått mindreforbruk under post 63 er beregnet til ca. 19 mill. kroner. Det foreslås å redusere posten med 19 mill. kroner.

Post 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

Opprydding i Sandefjordsfjorden er blitt billigere enn antatt, og noen tidligere budsjetterte prosjekter vil ikke bli realisert. Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 69 med 25 mill. kroner.

Post 74 CO2-kompensasjonsordning for industrien

Det årlige støttebeløpet til industrien blir utbetalt etterskuddsvis året etter støtteåret. Bevilgningen på posten er på 496 mill. kroner. Utbetalingen på posten for 2018 vil være på 470 mill. kroner. Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 74 med 26 mill. kroner.

Post 75 Utbetaling av vrakpant, overslagsbevilgning

Det har vært svært stor usikkerhet rundt budsjetteringen av tilskudd til kasserte fritidsbåter, ekstra vrakpant ved utskifting av fossildrevet varebil med nullutslippskjøretøy, utbetaling av vrakpant til nye kjøretøygrupper og utbetaling av driftstilskudd til behandlingsanlegg som tar imot fritidsbåter og de nye kjøretøygruppene. Ut fra et samlet mindrebehov på 161,5 mill. kroner foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1420 post 75 med 161,5 mill. kroner.

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

På posten utbetales refusjon av spilloljeavgift og refusjon av avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK). Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1420 post 76 med 11,8 mill. kroner.

Kap. 1481 Klimakvoter

Post 22 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

Det ligger an til at det blir levert færre kvoter enn lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2018. Det foreslås derfor å sette ned bevilgningen på kap. 1481 post 22 med 44 mill. kroner, fra 144 mill. kroner til 100 mill. kroner.

Kap. 4420 Miljødirektoratet

Post 4 Gebyrer, forurensningsområdet

Det foreslås å øke inntektsbevilgningen på kap. 4420 post 4 med 5,15 mill. kroner, og en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1420 post 23, jf. omtale under kap. 1420 post 23.

Post 9 Internasjonale oppdrag

Det foreslås å redusere inntektsbevilgningen på kap. 4420 post 9 med 2,9 mill. kroner, med forslag om tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 1420 post 23, jf. omtale under kap. 1420 post 23.

Kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

Post 72 Fiskeravgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5578 post 72 med totalt 2,056 mill. kroner, uten tilsvarende utgiftsøkning under kap. 1425.