1. Sammendrag

1.1 Innledning

Kunnskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i Statsbudsjettet 2018.

1.2 Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018

1.2.1 Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 21 Spesielle driftsutgifter – kunnskapsutvikling, kan overføres

Departementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen med 1,8 mill. kroner. Midlene skal gå til utviklingsprosjekt knyttet til dialog- og meglingsarbeid i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Verktøy som kan bidra til at man klarer å leve sitt liv etter å ha flyttet ut av bo- og støttetilbudet, er i tråd med regjeringens innsatsområde 2 i handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv, som er å styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk.

Post 60 Integreringstilskudd

Departementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen med 329,3 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en økning i tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Økningen skyldes i hovedsak en forventing om høyere utbetaling av tilskudd for dem som ble bosatt i årene 2015–2017, enn tidligere lagt til grunn.

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

Departementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen med 149,4 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en økning i antall enslige mindreårige bosatt før 2018 som utløser tilskudd, sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

Post 62 Kommunale innvandrertiltak

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 1,8 mill. kroner som følge av anslått mindreforbruk i ordningen nasjonalt bo- og støttetilbud for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen med 1,4 mill. kroner som følge av et anslått mindreforbruk i ordningene Tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner og Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner sitt holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Mindreforbruket i den førstnevnte ordningen skyldes reduksjon i antall asylankomster og dermed nedleggelse av mottak. For den sistnevnte ordningen er det ikke nok kvalifiserte søknader i 2018.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått å bevilge 1,3 mill. kroner til Human Rights Service (HRS) som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. Regjeringen foreslår i proposisjonen å bevilge ytterligere 0,5 mill. kroner til organisasjonen for å sikre at HRS opprettholder samme bevilgningsnivå i 2019 som i 2018. Midlene vil bli utbetalt i 2018. Det vises i proposisjonen til at regjeringen i revidert budsjett for 2019 vil foreslå at tilskuddet til HRS overføres til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

1.2.2 Kap. 3291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 6,1 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i prognosen for antall bosatte overføringsflyktninger i 2018 som er forskjøvet til 2019.

Post 2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 11,2 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i prognosen for antall bosatte enslige mindreårige flyktninger som antas å utløse høy sats, sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

1.2.3 Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen med 82,4 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i antall personer som antas å utløse persontilskudd år 1, i 2018 sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

1.2.4 Kap. 3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 4,9 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i prognosen for asylankomster i 2018 som fører til en reduksjon i utbetaling av tilskudd for 1.–3. kvartal for 2018 sammenlignet med revidert budsjett for 2018.