Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 116 S (2018–2019)
  • Kildedok: Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Kunnskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i Statsbudsjettet 2018.

1.2 Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018

1.2.1 Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 21 Spesielle driftsutgifter – kunnskapsutvikling, kan overføres

Departementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen med 1,8 mill. kroner. Midlene skal gå til utviklingsprosjekt knyttet til dialog- og meglingsarbeid i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Verktøy som kan bidra til at man klarer å leve sitt liv etter å ha flyttet ut av bo- og støttetilbudet, er i tråd med regjeringens innsatsområde 2 i handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv, som er å styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk.

Post 60 Integreringstilskudd

Departementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen med 329,3 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en økning i tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Økningen skyldes i hovedsak en forventing om høyere utbetaling av tilskudd for dem som ble bosatt i årene 2015–2017, enn tidligere lagt til grunn.

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

Departementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen med 149,4 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en økning i antall enslige mindreårige bosatt før 2018 som utløser tilskudd, sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

Post 62 Kommunale innvandrertiltak

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 1,8 mill. kroner som følge av anslått mindreforbruk i ordningen nasjonalt bo- og støttetilbud for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen med 1,4 mill. kroner som følge av et anslått mindreforbruk i ordningene Tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner og Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner sitt holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Mindreforbruket i den førstnevnte ordningen skyldes reduksjon i antall asylankomster og dermed nedleggelse av mottak. For den sistnevnte ordningen er det ikke nok kvalifiserte søknader i 2018.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått å bevilge 1,3 mill. kroner til Human Rights Service (HRS) som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. Regjeringen foreslår i proposisjonen å bevilge ytterligere 0,5 mill. kroner til organisasjonen for å sikre at HRS opprettholder samme bevilgningsnivå i 2019 som i 2018. Midlene vil bli utbetalt i 2018. Det vises i proposisjonen til at regjeringen i revidert budsjett for 2019 vil foreslå at tilskuddet til HRS overføres til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

1.2.2 Kap. 3291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 6,1 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i prognosen for antall bosatte overføringsflyktninger i 2018 som er forskjøvet til 2019.

Post 2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 11,2 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i prognosen for antall bosatte enslige mindreårige flyktninger som antas å utløse høy sats, sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

1.2.3 Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen med 82,4 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i antall personer som antas å utløse persontilskudd år 1, i 2018 sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

1.2.4 Kap. 3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

Departementet foreslår i proposisjonen å redusere bevilgningen på posten med 4,9 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er en reduksjon i prognosen for asylankomster i 2018 som fører til en reduksjon i utbetaling av tilskudd for 1.–3. kvartal for 2018 sammenlignet med revidert budsjett for 2018.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Stein Erik Lauvås, Eirik Sivertsen og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommessen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Geir Arild Espnes og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, viser til Prop. 21 S (2018–2019). I denne innstillingen behandles kapitlene 291, 292, 3291 og 3292.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at regjeringen i flere av omgrupperingsproposisjonene foreslår endringer som er rent politisk begrunnet og ikke budsjettekniske. Flertallet mener derfor at dette åpner for at også Stortinget kan bruke omgrupperingene til politiske prioriteringer.

Kap. 291 Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annet frivillig arbeid

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Human Rights Service (HRS), en organisasjon som ikke kan sies å være et nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet, men som er en innvandringskritisk blogg. Disse medlemmer vil derfor gå imot økningen i bevilgning til HRS.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at bevilgningen til Human Rights Service ikke økes gjennom omgrupperingen av statsbudsjettet for 2018.»

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser også til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett de siste årene, der bevilgningen er kuttet helt og pengene overført til organisasjoner som fyller formålet med ordningen. Dette medlem viser til at flere organisasjoner har behov for økte midler. Dette medlem viser til at Holocaust-senteret (HL-senteret) utfører livsviktig arbeid for å hindre antisemittisme. En undersøkelse utført for CNN referert i norske medier 28. november 2018, viser at antisemittisme er utbredt i Europa, og det samme er uvitenhet om holocaust. Undersøkelsen gjelder ikke Norge, men det er stor grunn til å anta at slike holdninger også er utbredt her. Dette medlem viser også til at HL-senteret i perioden 2015–2017 har gjennomført en oppfølging av undersøkelsen «Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter (2012)». Den nye studien inneholder en utvidet del om holdninger til muslimer samt en egen undersøkelse om holdninger og erfaringer blant jøder og muslimer. I rapporten står det:

«Resultatene viser at det i 2017 fortsatt finnes stereotypiske forestillinger om jøder i det norske samfunnet, men at disse er noe mindre utbredt enn i 2011.»

Videre står det:

«Resultatene viser at negative stereotypier om muslimer er utbredt i det norske samfunnet. Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.

For både antisemittiske og muslimfiendtlige holdninger gjelder at forekomsten er høyere blant menn enn blant kvinner, blant eldre enn blant yngre og blant personer med lav utdanning enn blant personer med høy. Dessuten er fremmedfrykt, innvandrerskepsis og holdninger knyttet til Midtøsten-konflikten viktige bakgrunnsvariabler. En nærmere analyse viser at antisemittisme og muslimfiendtlighet i større grad er beslektede holdninger enn motsetninger.»

Dette medlem mener det er behov for å forsterke arbeidet mot negative holdninger til folkegrupper, rasisme og antisemittisme.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke tilskuddet for 2018 til henholdsvis Holocaust-senteret og Antirasistisk senter med 250 000 kroner.»

3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen øke tilskuddet for 2018 til henholdsvis Holocaust-senteret og Antirasistisk senter med 250 000 kroner.

4. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding I fremmes av en samlet komité.

Komiteens tilråding II fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter – kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 46 072 000 til kr 47 872 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

329 300 000

fra kr 11 399 132 000 til kr 11 728 432 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

149 400 000

fra kr 2 872 949 000 til kr 3 022 349 000

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

1 800 000

fra kr 199 506 000 til kr 197 706 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, nedsettes med

900 000

fra kr 110 702 000 til kr 109 802 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

82 400 000

fra kr 2 012 393 000 til kr 1 929 993 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 100 000

fra kr 220 175 000 til kr 214 075 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

11 200 000

fra kr 51 782 000 til kr 40 582 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

4 900 000

fra kr 20 962 000 til kr 16 062 000

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at bevilgningen til Human Rights Service ikke økes gjennom omgrupperingen av statsbudsjettet for 2018.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. desember 2018

Karin Andersen

ordfører og leder