Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen om å endre regelverk og praksis, og dersom nødvendig komme tilbake med forslag til Stortinget, slik at terskelen for å få unntak fra dokumentasjonskravet når en søker som er utsatt for barneekteskap, skal sannsynliggjøre sin identitet, senkes. Søkerens forklaring skal tillegges stor vekt.

  2. Stortinget ber regjeringen om å endre regelverket, og dersom nødvendig komme tilbake med forslag til Stortinget, slik at tvil om identitet hos en person utsatt for barneekteskap skal behandles på samme vis som personer utsatt for menneskehandel. Herunder skal det vurderes om tvilen har sammenheng med det barneekteskapet og den utnyttelsessituasjonen vedkommende har vært eller er i. Dersom endringer i opplysninger om personens identitet har sammenheng med barneekteskapet, skal terskelen for å legge de endrede opplysningene til grunn være lav.

  3. Stortinget ber regjeringen om å endre regelverket, og dersom nødvendig komme tilbake med forslag til Stortinget, slik at personer som er påført feil identitet og søker om opphold på bakgrunn av barneekteskap, ikke får tilbakekalt opprinnelig oppholdsgrunnlag, men beholder rettighetene frem til en ny søknad er behandlet, jf. utlendingsloven § 61.

  4. Stortinget ber regjeringen om å endre regelverket, og dersom nødvendig komme tilbake med forslag til Stortinget, slik at personer som varsler utlendingsmyndighetene om at de ble giftet bort som barn og som ledd i det har blitt påført feil alder som ledd i en utnyttelsessituasjon, ikke mister opptjent botid ved søknad om opphold på selvstendig grunnlag.»

Det vises i dokumentet til at jenter som kommer til Norge som barnebruder, opplever at de i stedet for å få hjelp når de sier ifra om overgrep til myndighetene, risikerer å miste oppholdstillatelse og rettigheter. Forslagsstillerne peker på at tvangsekteskap og barneekteskap er et stort problem på verdensbasis, og at Norge på ingen måte er unntatt fra problemet. Det er en aktiv tverrpolitisk enighet om at barneekteskap må bekjempes. Samtidig har Norge et regelverk og en praksis som gjør at spesielt de som har vært utsatt for barneekteskap, får dårligere rettigheter etter at de varsler myndighetene om utnyttelsessituasjonen.

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.