Komiteens gjennomgang av benådningssaker i perioden 1. juli til 31. desember 2018

Stortinget har den 20. mars 2019 mottatt følgende tallmessige oppstilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om benådningssøknader innvilget i tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018:

«Annet halvår 2018 er det innvilget 3 søknader om benådning for ilagt straff etter straffeloven eller annen lov, slik:

A. Frihetsstraff

Benådning uten prøvetid

0

Benådning til betinget straff med prøvetid på 2 år, jf. straffeloven § 34

2

Benådning til løslatelse på prøve hvor soning er påbegynt

0

Benådning til betinget straff med prøvetid og ubetinget bot

0

Benådning etter klage til Kongen

0

B. Bøter

Hel eller delvis benådning, betinget benådning

1

C. Samfunnsstraff

Delvis eller betinget benådning

0

I henhold til kongelig resolusjon 5. juni 1981 om delegering av Kongens myndighet etter Grunnloven § 20 til å avslå søknader om benådning til Justis- og beredskapsdepartementet, har departementet i samme tidsrom avslått til sammen 29 søknader, slik:

A. Fengselsstraff:

15

B. Bøter:

12

C. Samfunnsstraff:

2

D. Forvaring:

0

I samme periode er 1 søknad om benådning avslått av Kongen i statsråd. Det er ikke behandlet klagesaker i denne perioden.»

Komiteen har ingen merknader til benådningssakene i perioden 1. juli til 31. desember 2018.