Komiteens gjennomgang av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd i perioden 1. juli–31. desember 2018

Følgende forskrifter er fastsatt, endret eller opphevet i statsråd i perioden 1. juli til 31. desember 2018:

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).

Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2019.

Forskrift om endringer i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrifter med hjemmel i tidligere adopsjonslov.

Forsvarsdepartementet

Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetssikkerhetsforskriften).

Forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften).

Forskrift om kryptosikkerhet.

Forskrift om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann. Forskrift om militære forbudsområder.

Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret.

Forskrift om sikkerhetslovens anvendelse for Svalbard og Jan Mayen.

Forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret.

Forskrift om behandling av ATOMAL.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika.

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling og i enkelte andre forskrifter (navneendring Strålevernet).

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Forskrift om hvilke domstoler forskrift om opptak i retten § 6 gjelder for.

Forskrift om endring i kommunikasjonskontrollforskriften.

Forskrift om endring i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Forskrift om endring i inkassoforskriften m.m.

Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av Levanger kulturmiljø, Levanger kommune, Trøndelag.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrifter om vern for 22 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark.

Forskrifter om vern for 40 skogområder i fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland og Trøndelag.

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 26. oktober 2012 nr. 993 om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Forskrift om endringer i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Forskrift om endringer i forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Forskrift om endring i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning.

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften).

Forskrift om endring i finansforetaksforskriften.

Forskrift om endring i forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner.

Forskriftsgjennomgang

Komiteen viser til at forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller.

Komiteen har ingen merknader til forskriftene som er fastsatt, endret eller opphevet i perioden 1. juli til 31. desember 2018.