Dissenser i regjeringen

Det har ikke vært noen dissenser i regjeringen i perioden 1. juli–31. desember 2018.

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Hanne Dyveke Søttar, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, og uavhengig representant Ulf Leirstein, merker seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i den aktuelle perioden.