Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)

Dette dokument

  • Innst. 313 L (2018–2019)
  • Kildedok: Prop. 69 L (2018–2019)
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2019

Helge Orten

Arne Nævra

leder

ordfører