Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. juni 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Åslaug Sem-Jacobsen

leder

ordfører