Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid, og Dokument 8:40 S (2018–2019) representantforslag om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett – BERIKTIGET

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. juni 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Tage Pettersen

leder

ordfører