Innhold

17. Omtalesaker

17.1 Forenkling av skatte- og avgiftsreglene

Sammendrag

Forenkling av skatte- og avgiftsreglene er omtalt i kapittel 17 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

17.2 Oppfølging av NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats

Sammendrag

Oppfølging av NOU 2019:11 er omtalt i kapittel 18 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

17.3 Formuesverdien ved bruk av sikkerhetsventilen for bolig – metodeomlegging

Sammendrag

Se omtale i kapittel 19 i proposisjonen av påfølgende års reduksjon i formuesverdien ved bruk av sikkerhetsventilen for bolig – metodeomlegging.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

17.4 Kildeskatt på renter og royalty

Sammendrag

Se omtale i kapittel 20 i proposisjonen av kildeskatt på renter og royalty.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

17.5 Digital økonomi og skatt – anmodningsvedtak

Sammendrag

Se omtale i kapittel 21 i proposisjonen av digital økonomi og skatt.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

17.6 Finansskatt – anmodningsvedtak

Sammendrag

Se omtale av finansskatt i kapittel 22 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett der det foreslås å fjerne arbeidsgiveravgiftselementet i finansskatten i sin helhet. Disse medlemmer påpeker at dette relativt sett vil styrke lokale sparebanker og banker med tilstedeværelse i lokalsamfunn rundt om i hele Norge. Dette vil igjen kunne bedre finansieringstilgangen og verdiskapingen til lokalt næringsliv. Ifølge en rapport fra Menon gir lokale banker både oftere lån og større lån til bedrifter enn andre banker, noe som er positivt for lokal verdiskaping.

Disse medlemmer påpeker at det var et enstemmig storting som fattet anmodningsvedtak om at regjeringen skulle komme tilbake senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, med forslag om en provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøyet arbeidsgiveravgift blir fjernet. Disse medlemmer understreker at det haster for bankene med en ny innretning av finansskatten og mener det er kritikkverdig at regjeringen skyver en omlegging av finansskatten ytterligere ut i tid.

17.7 Britisk uttreden av EU (brexit)

Sammendrag

Se omtale i kapittel 23 i proposisjonen av britisk uttreden av EU.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

17.8 Uidentifiserte a-meldinger

Sammendrag

Se omtale i kapittel 24 i proposisjonen av uidentifiserbare a-meldinger.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.