Innhold

5. Formuesskatt

Sammendrag

Regjeringen vil videreføre formuesskattesatsen på 0,85 pst. og bunnfradraget på 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektepar). Nominell videreføring av bunnfradrag anslås å øke statens proveny med 13 mill. kroner påløpt og 10 mill. kroner bokført i 2020.

Komiteens merknader

Komiteen viser videre til at verdsettelse av nystiftede selskap og næringseiendom behandles i Innst. 4 L (2019–2020) kapittel 5.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at forskjellene øker fordi de rike drar ifra. Derfor foreslår disse medlemmer å øke formuesskatten ved følgende endringer: satsen økes til 1,1 pst. for formuer over 1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektepar) og et trinn 1 for formuer over 10 mill. kroner på 1,2 pst. Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler (og tilordnet gjeld) settes til 80 pst.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett, der verdsettelsesrabatten for driftsmidler og gjeld i formuesskatten økes til 40 pst., samt at satsen økes til 1,0 pst. og bunnfradraget økes til 1,6 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke satsen i formuesskatten til 1,1 pst., innføre tilleggssats på 0,2 pst. på formue over 20 mill. kroner, og fjerne aksjerabatten.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, der det foreslås endringer i formuesskatten som vil bidra til at færre nordmenn må betale formuesskatt, samtidig som fordelingseffekten av formuesskatten styrkes. Dette medlem foreslår at bunnfradraget økes fra 1,5 mill. kroner til 1,7 mill. kroner, i tillegg foreslår dette medlem å innføre en trinnskatt for formuesskatten der satsen for den statlige andelen av formuesskatten økes fra 0,15 pst. til 0,3 pst. for formuer større enn 10 mill. kroner og 0,5 pst. for formuer høyere enn 50 mill. kroner. Dette medlem ønsker også å avvikle verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler som regjeringen innførte i statsbudsjettet for 2017.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at regjeringen Solberg har redusert nivået på formuesskatten med nærmere 7 mrd. kroner, inkludert budsjettforslaget for 2020, uten å kunne legge fram dokumentasjon på at skattekuttene har gitt de annonserte effektene i form av flere arbeidsplasser.

Dette medlem viser til forslag i Rødts alternative statsbudsjett om å fjerne verdsettingsrabatten for aksjer, driftsmidler og sekundærboliger for å sikre et mer reelt skattegrunnlag for formuesskatten. Dette medlem viser videre til Rødts forslag til en progressiv modell for formuesskatten, med høyere sats for nettoformuer over 10 mill. kroner. Dette medlem viser også til nærmere omtale i Rødts hovedmerknad i punkt 2.3.2.7 i denne innstillingen.