Innhold

5. Oppfølging av anmodningsvedtak

Komiteen viser til at regjeringen i budsjettproposisjonen gjør rede for oppfølging av i alt 19 anmodningsvedtak under Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Når det gjelder de vedtakene som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader, og tar departementets oppfølging til orientering.

Komiteen har merknader til følgende vedtak:

Vedtak nr. 705

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til teksten i budsjettproposisjonen og konstaterer at regjeringen fortsatt ikke har konkludert i spørsmålet om når de betydelige kostnadsreduksjonene på rv. 3/rv. 25 i Hedmark skal medføre at bompengene i prosjektet reduseres, til tross for at dette ble lovet av regjeringspartiene ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kostnadsreduksjonene knyttet til OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Hedmark delvis benyttes til å redusere bompengene i prosjektet.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til stortingsvedtak nr. 391, 20. desember 2017:

«Stortinget ber regjeringen forhandle fram ei avtale om miljøbonus der rederi kan bli kompensert for kvart tonn CO2 som vert redusert ut over krava i anbodet i løpet av kontraktperioden, etter at kontrakt med operatøren(ane) i Kystruta er inngått.»

Disse medlemmer er sterkt kritisk til at regjeringen foreslår å stanse arbeidet med å innføre en miljøbonus for Kystruten, og dermed ser bort fra flertallsvedtak i Stortinget. Disse medlemmer viser til at statsstøtteregelverket gir rom for statsstøtte til merkostnader for miljøtiltak for reduksjon av CO2-utslipp ut over minstekravene i anbudet, og mener regjeringens påstand om at ordningen vil være i strid med statsstøttereglementet ikke er dokumentert. Disse medlemmer mener i motsetning til regjeringen at en miljøbonus vil være et viktig supplement til eksisterende ordninger gjennom Enova, og ikke overflødig.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen følge opp flertallsvedtak i Stortinget og sørge for innføring av miljøbonus for Kystruten og ta høyde for dette i revidert nasjonalbudsjett.»

Vedtak nr. 680

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, finner det underlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti velger å fremme forslag om en tilskuddsordning på nytt. Flertallet viser til at det allerede i statsbudsjettet for 2020 er satt av midler til en etablering av ordningen, og at regjeringen vil komme tilbake til hvordan tilskuddsordningen skal administreres. Flertallet vil understreke at dette er en oppstart, og at det er naturlig med en opptrapping av ordningen i de kommende budsjettene og i arbeidet med Nasjonal transportplan. Flertallet viser til at da Arbeiderpartiet satt i regjering, gjennomførte de forvaltningsreformen i 2010 – uten noen form for plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet skulle løses.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til teksten i budsjettproposisjonen der det vises til forslaget i statsbudsjettet om å opprette en tilskuddsordning til fylkesveger på 100 mill. kroner i 2020. Disse medlemmer stiller seg undrende til at regjeringen med dette mener at anmodningsvedtak nr. 680 er fulgt opp.

Disse medlemmer vil minne om at det totale vedlikeholdsetterslepet på landets fylkesveger er beregnet til å være i størrelsesorden 60–70 mrd. kroner. At regjeringen da foreslår 100 mill. kroner, kan nesten ikke tas seriøst. Samtidig sulteforerôregjeringen landets fylkeskommuner, noe som gjør at de i realiteten ikke har mulighet til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Med regjeringens bevilgningstakt vil det ta 600–700 år å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene, og dette er bare dersom etterslepet ikke økes ytterligere. 600–700 år er like lenge som det er siden Svartedauden herjet i Europa.

Disse medlemmer er av den oppfatning at regjeringen ikke fører en særlig offensiv politikk på dette området, og at regjeringen ikke har fulgt opp vedtak nr. 680.

Disse medlemmer minner om at vedtaket nr. 680 dreide seg om en tilskuddsordning ifm. Nasjonal transportplan og at Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre sto bak vedtaket. Vedtaket ble fattet med 93 mot 2 stemmer i Stortinget.

Disse medlemmer ønsker å fremme innholdet i forslaget på nytt:

«Stortinget ber regjeringa om å utgreie ei påskjøningsordning for fylkesvegar i samband med rullering av Nasjonal transportplan, der fylkeskommunen etter ein forpliktande plan kan søkje om medfinansiering frå staten etter gitte kriterium.»

Vedtak nr. 978 og vedtak nr. 984

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at de to vedtakene ble fattet av Stortinget ved behandlingen av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen og E39 Kristiansand vest–Lyngdal. Vedtakene ble fattet henholdsvis enstemmig (vedtak 978) og med 90 mot 3 stemmer (vedtak 984) i Stortinget.

Disse medlemmer deler ikke regjeringens oppfatning av at anmodningsvedtakene er ivaretatt og at det ikke trengs ytterligere rapportering til Stortinget.

Disse medlemmer ønsker å fremme innholdet i de to forslagene på nytt. Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere mulige løsninger som passeringstak eller timesregel med samordning med andre bomprosjekter i Kristiansandsområdet/Vest-Agder, for næringstransport som får en urimelig høy bompengebelastning.»

Vedtak nr. 738

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til Stortingets vedtak 738 (2017–2018) om å vurdere om det er hensiktsmessig at fylkeskommunene fortsatt skal stille garanti for bompengelån på riksveg. Det opplyses i proposisjonen at Samferdselsdepartementet sammen med andre berørte departementer har vurdert dette, og enda vurderer oppfølgingen av vedtaket. Disse medlemmer mener at med det store omfanget som bompengefinansiering har fått på statlige riksveger, fremstår det som urimelig at kommuner og fylkeskommuner skal stille som garantist for statens egne veger. En konkret oppfølging av vedtaket kan være et viktig bidrag i å redusere bompengebelastningen på bilistene.

Vedtak nr. 646

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti ønsker å sette i stand Tinnosbanen, og viser til sitt alternative statsbudsjett og sine merknader under kap. 1352 post 71.

Vedtak nr. 662

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at det ikke foreslås noen endringer i finansieringsordningen for fylkene til ferjer og hurtigbåter i 2020. Dette medlem viser til at det i nærmeste tid skal inngås et stort antall nye kontrakter for fylkeskommunal kollektivtrafikk som vil vare i åtte–ti år. Hvis ikke fylkene har tilstrekkelig sikkerhet for merkostnaden ved å investere i utslippsfrie løsninger, risikerer vi at anbudene låses til ferjer med fossilt drivstoff helt til 2030.

Dette medlem viser også til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett for 2020, hvor det foreslås en økt satsing på kollektivtilbudet i fylkene med 100 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag, samt 300 mill. kroner ekstra i tilskudd til nullutslipp-kollektivtrafikk, som for eksempel elferjer.

Dette medlem viser videre til at konsekvensene for noen av kystfylkene grunnet omlegging av delkostnadsnøkkelen for båt og ferjer er uheldig, og til at det har kommet store bekymringer fra Rogaland, Nordland og andre kystfylker om at omleggingen fører til kutt i tilbudet. Dette medlem viser for øvrig til merknader og forslag til vedtak fra Sosialistisk Venstreparti i Innst. 16 S (2019–2020).

Vedtak nr. 663

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sine merknader under vedtak nr. 662.

Vedtak nr. 673

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti mener det haster å få i stand landstrøm i cruisehavnene i Norge for å redusere utslipp av klimagasser, samt andre gasser som skaper alvorlig lokal forurensing. Dette medlem viser til Dokument 8:9 S (2019–2020) om regulering av cruisenæringen, der det fremmes en rekke forslag for å redusere klimagassutslippene fra næringen. Dette medlem forventer at regjeringen får fortgang i å fjerne utslipp ved norske havner og følger opp drøftingen av virkemidler for utbygging av infrastruktur med konkret handling.

Vedtak nr. 80

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sine merknader under kap. 1370 Posttjenester.

Vedtak nr. 838

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til partiets merknader i innstillingen om regionreformen om at overføringen av sams vegadministrasjon var altfor dårlig utredet. I ettertid har det vist seg at kritikken var riktig, og det er uansvarlig saksbehandling når regjeringen først i november 2019 kom med sine forslag til økonomisk opplegg for overføringene av sams vegadministrasjon til Stortinget, der det fremdeles er mange spørsmål som er uavklart og finansiering som mangler. Dette medlem mener prinsipper for overføring av sams vegadministrasjon må være at det er kostnadene ved å utføre oppgaven som skal legges til grunn for den økonomiske overføringen fra staten til fylkeskommunen, og viser for øvrig til sine merknader under kap. 1320 post 1.