Vedlegg - Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet v/statsråd Torbjørn Røe Isaksen, datert 27. august 2019

Vedlegg
Prop. 135 L om endringer i aksjelovgivningen mv. – inkurie i lovtekst

Jeg viser til Nærings- og fiskeridepartementets proposisjon Prop. 135 L (2018–2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.).

I forslag til allmennaksjeloven ny § 3-14 første ledd tredje og fjerde punktum på side 123 heter det:

«Redegjørelsen og erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer, med unntak av styremedlemmer som var inhabile etter § 6-27 ved styrets behandling av saken. Har en som skal signere, innvendinger mot redegjørelsen eller erklæringen, skal vedkommende signere med påtegnet forbehold og gjøre rede for innvendingene i redegjørelsen.»

Ved en inkurie har departementet tatt «redegjørelsen» inn i lovteksten. Det har imidlertid ikke vært meningen å oppstille krav om at redegjørelsen skal signeres av styret. Redegjørelsen utarbeides og signeres av en eller flere uavhengige revisorer. Jeg ber derfor om at «redegjørelsen og» i tredje punktum og «redegjørelsen eller» i fjerde punktum strykes, slik at det bare oppstilles krav om at «erklæringen» signeres. Som en følge av endringene, ber jeg om at begrepet «redegjørelsen» til slutt i fjerde punktum, endres til «erklæringen».

Den korrekte ordlyden skal etter dette være:

«Erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer, med unntak av styremedlemmer som var inhabile etter § 6-27 ved styrets behandling av saken. Har en som skal signere, innvendinger mot erklæringen, skal vedkommende signere med påtegnet forbehold og gjøre rede for innvendingene i erklæringen.»

Lovbestemmelsen er behandlet i spesialmerknaden på side 116, hvor samme inkurie har oppstått.

De samme endringene bes også tas inn i allmennaksjeloven § 2-10 a tredje ledd tredje og fjerde punktum på side 121 til 122. Foreslåtte ordlyd er som følger:

«Redegjørelsen og erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer, med unntak av styremedlemmer som var inhabile etter § 6-27 ved styrets behandling av saken. Har en som skal signere, innvendinger mot redegjørelsen eller erklæringen, skal vedkommende signere med påtegnet forbehold og gjøre rede for innvendingene i redegjørelsen.»

Den korrekte ordlyden i § 2-10 a tredje ledd tredje og fjerde punktum skal etter dette være som for forslaget til § 3-14 ovenfor:

«Erklæringen skal dateres og signeres av samtlige styremedlemmer, med unntak av styremedlemmer som var inhabile etter § 6-27 ved styrets behandling av saken. Har en som skal signere, innvendinger mot erklæringen, skal vedkommende signere med påtegnet forbehold og gjøre rede for innvendingene i erklæringen.»

Lovbestemmelsens spesialmerknad er behandlet på side 108, hvor samme inkurie er oppstått.