Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Zaineb Al-Samarai, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Geir Hågen Karlsen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Steinar Ness, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til den fremlagte proposisjonen, der regjeringen foreslår endringer i forsvarsbudsjettet for 2019 på utgifts- og inntektssiden.

Komiteen merker seg at formålet med proposisjonens foreslåtte endringer er å skape best mulig samsvar mellom bevilgningene under de enkelte kapitler og poster, og endringer i budsjettforutsetningene som har inntruffet i etterkant av at budsjettet ble vedtatt.

Komiteen viser til at omprioriteringene innenfor forsvarsbudsjettet for 2019 blant annet omfatter omdisponering av 146 mill. kroner for å styrke forsyningsberedskapen for ammunisjon i Forsvaret. Komiteen bemerker at dette vil gi en forbedring av Forsvarets forsyningsberedskap for ammunisjon.

Komiteen viser videre til at det er signert kontrakt for å selge fem av Forsvarets utrangerte C-130 H Hercules transportfly med tilhørende reservedeler for 4,5 mill. amerikanske dollar. Komiteen noterer seg at Forsvarsdepartementet foreslår å benytte 30 mill. kroner av inntektene fra salget til å kompensere for økte valutautgifter i Forsvaret.

Komiteen viser til at Forsvarsdepartementet foreslår å omdisponere 19,2 mill. kroner til etablering av en leir på Skjold i Troms, for nederlandske styrker som trener og øver i Norge.

Komiteen bemerker at grunnlaget for omprioriteringene er vedtatt budsjett for 2019, midler overført fra 2018 samt senere endringer gjort av Stortinget. Komiteen merker seg dessuten at forsvarssektorens del av lønnskompensasjonen for 2019 er hensyntatt.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at det foreslås en kraftig økning på drøyt 2,5 mrd. kroner i bestillingsfullmakten for kapittel 1720, Felleskapasiteter i Forsvaret. Disse medlemmer kan ikke se at proposisjonens kortfattede omtale av økningen – «bestillingar av ammunisjon, klede og utrustning, samt at Forsvarets høgskule inngår kontrakt om leveranse av utdanning frå eksterne» – utgjør en tilstrekkelig begrunnelse for en så kraftig økning i bestillingsfullmakten på et såpass sent tidspunkt i budsjettåret.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Forsvaret har inngått en ny, langvarig kontrakt med NAMMO AS for leveranser av ammunisjon. Flertallet viser til at for å styrke ammunisjonsberedskapen søkes det om en økning av bestillingsfullmakten på 2 185 mill. kroner.

Flertallet er kjent med at det i juni ble klart at en langsiktig avtale med NAMMO ville være mulig. Flertallet understreker betydningen av slike langsiktige avtaler, og at avtalen gir lavere priser for Forsvaret samt økt forutsigbarhet for NAMMO.

Flertallet viser til at Forsvaret har gjennomført en analyse av behovet for personlig bekledning og utrustning (PBU). I analysen ble det belyst at et sett kritiske artikler innen personlig bekledning og utrustning har lang leveringstid. Forsvaret må dermed gjennomføre større anskaffelser for å sikre at artiklene er tilgjengelig ved soldatinnrykk. Av denne grunn ønsker Forsvaret å øke bestillingsfullmakten under kap. 1720 med ytterligere 300 mill. kroner.

Flertallet viser til at Forsvarets høgskole i forbindelse med utdanningsreformen har inngått kontrakter med eksterne skoler om levering av utdanning. Forsvaret ber derfor om en ytterligere bestillingsfullmakt på 38 mill. kroner.