Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 709 000

frå kr 869 164 000 til kr 870 873 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, blir redusert med

9 100 000

frå kr 10 242 000 til kr 1 142 000

71

Overføring til andre, kan overførast, blir auka med

1 135 000

frå kr 62 346 000 til kr 63 481 000

73

Forsking og utvikling, kan overførast, blir redusert med

5 000 000

frå kr 29 724 000 til kr 24 724 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

176 500 000

frå kr 4 195 032 000 til kr 4 018 532 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 47, blir redusert med

7 500 000

frå kr 2 446 032 000 til kr 2 438 532 000

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

223 441 000

frå kr 9 662 511 000 til kr 9 885 952 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, blir auka med

31 487 000

frå kr 5 859 859 000 til kr 5 891 346 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

37 731 000

frå kr 5 029 653 000 til kr 5 067 384 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

28 782 000

frå kr 5 556 997 000 til kr 5 585 779 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

5 000

frå kr 1 396 977 000 til kr 1 396 972 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

149 000

frå kr 2 051 690 000 til kr 2 051 541 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir auka med

160 821 000

frå kr 1 583 701 000 til kr 1 744 522 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, blir auka med

7 056 000

frå kr 56 985 000 til kr 64 041 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

72 345 000

frå kr 8 986 021 000 til kr 8 913 676 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, blir redusert med

20 731 000

frå kr 52 111 000 til kr 31 380 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

25 000 000

frå kr 192 826 000 til kr 167 826 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir redusert med

118 000 000

frå kr 7 009 512 000 til kr 6 891 512 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, blir auka med

27 032 000

frå kr 1 084 913 000 til kr 1 111 945 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir auka med

23 984 000

frå kr 912 550 000 til kr 936 534 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

6 025 000

frå kr 999 373 000 til kr 993 348 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

NY

96

Aksjar, blir auka med

2 900 000

frå kr 0 til kr 2 900 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, blir redusert med

184 000 000

frå kr 3 892 456 000 til kr 3 708 456 000

4720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsinntekter, blir redusert med

4 169 000

frå kr 1 223 509 000 til kr 1 219 340 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, blir auka med

52 747 000

frå kr 99 310 000 til kr 152 057 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsinntekter, blir auka med

145 821 000

frå kr 30 182 000 til kr 176 003 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, inntekter, blir auka med

98 083 000

frå kr 34 460 000 til kr 132 543 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, blir redusert med

20 731 000

frå kr 54 436 000 til kr 33 705 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, blir auka med

25 072 000

frå kr 819 747 000 til kr 844 819 000

II
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan gjere tingingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme (kroner)

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsutgifter

4 695 000 000