Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Til Stortinget

Sammendrag

Omprioriteringar

Regjeringa foreslår i denne proposisjonen naudsynte endringar i forsvarsbudsjettet for 2019 på utgifts- og inntektssida.

Forsvarsdepartementet foreslår at 146 mill. kroner blir omdisponerte for å styrke forsyningsberedskapen for ammunisjon i Forsvaret, jf. målsettinga for langtidsplanen for forsvarssektoren. Ved å tilføre 146 mill. kroner vil forsyningsberedskapen for ammunisjon i Forsvaret bli betrakteleg forbetra.

Det er signert kontrakt om sal av fem utrangerte C-130H Hercules transportfly med tilhøyrande reservedelar. Salet er godkjent av norske (Utanriksdepartementet og Forsvarsdepartementet) og amerikanske (United States Department of State) myndigheiter. Salsprisen er 4,5 mill. dollar, dvs. om lag 40 mill. kroner. Forsvarsdepartementet foreslår å nytte inntekta på om lag 30,0 mill. kroner frå salet av Hercules til å dekkje opp for auka valutautgifter i Forsvaret.

Vidare foreslår Forsvarsdepartementet å omdisponere 19,2 mill. kroner til etableringa av ein leir på Skjold i Troms for nederlandske styrkar som trener og øver i Noreg.

Føremål

For å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapittel og postar, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan budsjettet blei vedtatt, legg Forsvarsdepartementet fram forslag om endringar i løyvingane til forsvarsbudsjettet for 2019.

Totalt utgjer omgrupperinga for 2019 ein foreslått auke i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 102,8 mill. kroner på utgiftssida. På inntektssida er det forslag om å auke løyvingane med 115,7 mill. kroner. I tillegg foreslår Forsvarsdepartementet å auke ei bestillingsfullmakt med 2 523 mill. kroner. For ei nærmare omtale av endringane på kapittel- og postnivå blir det vist til proposisjonen.

Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperinga er vedtatt budsjett for 2019, midlar overførte frå 2018 og seinare endringar gjorde av Stortinget. Det er også teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2019.

Bestillingsfullmakter

Det er foreslått ein auke i bestillingsfullmakter i 2019 for kap. 1720 post 1, med 2 523 mill. kroner, frå 2 172 mill. kroner til 4 695 mill. kroner. Auken er knytt til bestillingar av ammunisjon, klede og utrustning samt at Forsvarets høgskole inngår kontrakt om levering av utdanning frå eksterne.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Zaineb Al-Samarai, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Geir Hågen Karlsen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Steinar Ness, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til den fremlagte proposisjonen, der regjeringen foreslår endringer i forsvarsbudsjettet for 2019 på utgifts- og inntektssiden.

Komiteen merker seg at formålet med proposisjonens foreslåtte endringer er å skape best mulig samsvar mellom bevilgningene under de enkelte kapitler og poster, og endringer i budsjettforutsetningene som har inntruffet i etterkant av at budsjettet ble vedtatt.

Komiteen viser til at omprioriteringene innenfor forsvarsbudsjettet for 2019 blant annet omfatter omdisponering av 146 mill. kroner for å styrke forsyningsberedskapen for ammunisjon i Forsvaret. Komiteen bemerker at dette vil gi en forbedring av Forsvarets forsyningsberedskap for ammunisjon.

Komiteen viser videre til at det er signert kontrakt for å selge fem av Forsvarets utrangerte C-130 H Hercules transportfly med tilhørende reservedeler for 4,5 mill. amerikanske dollar. Komiteen noterer seg at Forsvarsdepartementet foreslår å benytte 30 mill. kroner av inntektene fra salget til å kompensere for økte valutautgifter i Forsvaret.

Komiteen viser til at Forsvarsdepartementet foreslår å omdisponere 19,2 mill. kroner til etablering av en leir på Skjold i Troms, for nederlandske styrker som trener og øver i Norge.

Komiteen bemerker at grunnlaget for omprioriteringene er vedtatt budsjett for 2019, midler overført fra 2018 samt senere endringer gjort av Stortinget. Komiteen merker seg dessuten at forsvarssektorens del av lønnskompensasjonen for 2019 er hensyntatt.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at det foreslås en kraftig økning på drøyt 2,5 mrd. kroner i bestillingsfullmakten for kapittel 1720, Felleskapasiteter i Forsvaret. Disse medlemmer kan ikke se at proposisjonens kortfattede omtale av økningen – «bestillingar av ammunisjon, klede og utrustning, samt at Forsvarets høgskule inngår kontrakt om leveranse av utdanning frå eksterne» – utgjør en tilstrekkelig begrunnelse for en så kraftig økning i bestillingsfullmakten på et såpass sent tidspunkt i budsjettåret.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Forsvaret har inngått en ny, langvarig kontrakt med NAMMO AS for leveranser av ammunisjon. Flertallet viser til at for å styrke ammunisjonsberedskapen søkes det om en økning av bestillingsfullmakten på 2 185 mill. kroner.

Flertallet er kjent med at det i juni ble klart at en langsiktig avtale med NAMMO ville være mulig. Flertallet understreker betydningen av slike langsiktige avtaler, og at avtalen gir lavere priser for Forsvaret samt økt forutsigbarhet for NAMMO.

Flertallet viser til at Forsvaret har gjennomført en analyse av behovet for personlig bekledning og utrustning (PBU). I analysen ble det belyst at et sett kritiske artikler innen personlig bekledning og utrustning har lang leveringstid. Forsvaret må dermed gjennomføre større anskaffelser for å sikre at artiklene er tilgjengelig ved soldatinnrykk. Av denne grunn ønsker Forsvaret å øke bestillingsfullmakten under kap. 1720 med ytterligere 300 mill. kroner.

Flertallet viser til at Forsvarets høgskole i forbindelse med utdanningsreformen har inngått kontrakter med eksterne skoler om levering av utdanning. Forsvaret ber derfor om en ytterligere bestillingsfullmakt på 38 mill. kroner.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 709 000

frå kr 869 164 000 til kr 870 873 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, blir redusert med

9 100 000

frå kr 10 242 000 til kr 1 142 000

71

Overføring til andre, kan overførast, blir auka med

1 135 000

frå kr 62 346 000 til kr 63 481 000

73

Forsking og utvikling, kan overførast, blir redusert med

5 000 000

frå kr 29 724 000 til kr 24 724 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

176 500 000

frå kr 4 195 032 000 til kr 4 018 532 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 47, blir redusert med

7 500 000

frå kr 2 446 032 000 til kr 2 438 532 000

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

223 441 000

frå kr 9 662 511 000 til kr 9 885 952 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, blir auka med

31 487 000

frå kr 5 859 859 000 til kr 5 891 346 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

37 731 000

frå kr 5 029 653 000 til kr 5 067 384 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, blir auka med

28 782 000

frå kr 5 556 997 000 til kr 5 585 779 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

5 000

frå kr 1 396 977 000 til kr 1 396 972 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

149 000

frå kr 2 051 690 000 til kr 2 051 541 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir auka med

160 821 000

frå kr 1 583 701 000 til kr 1 744 522 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, blir auka med

7 056 000

frå kr 56 985 000 til kr 64 041 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

72 345 000

frå kr 8 986 021 000 til kr 8 913 676 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, blir redusert med

20 731 000

frå kr 52 111 000 til kr 31 380 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

25 000 000

frå kr 192 826 000 til kr 167 826 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir redusert med

118 000 000

frå kr 7 009 512 000 til kr 6 891 512 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, blir auka med

27 032 000

frå kr 1 084 913 000 til kr 1 111 945 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir auka med

23 984 000

frå kr 912 550 000 til kr 936 534 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

6 025 000

frå kr 999 373 000 til kr 993 348 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

NY

96

Aksjar, blir auka med

2 900 000

frå kr 0 til kr 2 900 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, blir redusert med

184 000 000

frå kr 3 892 456 000 til kr 3 708 456 000

4720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsinntekter, blir redusert med

4 169 000

frå kr 1 223 509 000 til kr 1 219 340 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, blir auka med

52 747 000

frå kr 99 310 000 til kr 152 057 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

1

Driftsinntekter, blir auka med

145 821 000

frå kr 30 182 000 til kr 176 003 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, inntekter, blir auka med

98 083 000

frå kr 34 460 000 til kr 132 543 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, blir redusert med

20 731 000

frå kr 54 436 000 til kr 33 705 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, blir auka med

25 072 000

frå kr 819 747 000 til kr 844 819 000

II
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan gjere tingingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme (kroner)

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

1

Driftsutgifter

4 695 000 000

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Anne Kristine Linnestad

leder

ordfører