Sammendrag

Kunnskapsdepartementet legger i Prop. 25 S (2019–2020) frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet 2019.

Departementet foreslår i proposisjonen blant annet endringer i kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kap. 3291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere og kap. 3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det vises til omtale i proposisjonen av de nevnte forslagene.

I denne innstillingen blir forslagene knyttet til de nevnte kapitlene behandlet. De øvrige forslagene i proposisjonen blir behandlet av utdannings- og forskningskomiteen.