Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 135 S (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 25 S (2019–2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet legger i Prop. 25 S (2019–2020) frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet 2019.

Departementet foreslår i proposisjonen blant annet endringer i kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kap. 3291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere og kap. 3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det vises til omtale i proposisjonen av de nevnte forslagene.

I denne innstillingen blir forslagene knyttet til de nevnte kapitlene behandlet. De øvrige forslagene i proposisjonen blir behandlet av utdannings- og forskningskomiteen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Kjell-Idar Juvik, Stein Erik Lauvås og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommessen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Marte Løvik, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, viser til Prop. 25 S (2019–2020).

Komiteen viser til at regjeringen øker Husbankrammen i Prop. 22 S (2019–2020) og tilskudd til studentboliger i kap. 270 i denne proposisjonen for å øke igangsettingen av studentboliger. Komiteen støtter denne prioriteringen.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener proposisjonene om endringer i statsbudsjettet skal behandles som rent budsjettekniske endringer, og mener disse ikke skal brukes til rent politisk begrunnede endringer. På denne bakgrunn går ikke disse medlemmer inn i øvrige merknader i innstillingen, men viser til merknader og forslag til Prop. 1 S (2018–2019), Innst. 16 S (2018–2019).

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen i flere av omgrupperingsproposisjonene foreslår endringer som er rent politisk begrunnet, og med bevilgninger på ulike departement og rammer. Dette medlem mener derfor at det åpner for at også Stortinget kan bruke behandlingen av disse proposisjonene til politiske prioriteringer.

Kap. 291 post 60

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at posten foreslås redusert med 143,2 mill. kroner som følge av en reduksjon i prognosen for antall familieinnvandrede personer i 2019. Dette medlem understreker at verden står overfor en av de største flyktningekatastrofene vi har sett, og at antallet flyktninger øker. Det er nærområdene som har den største belastningen. I realiteten gjør stengte grenser i Europa og innstramminger i Norge at det kommer historisk få asylsøkere til Norge. Dette medlem mener Norge må avlaste blant annet Hellas ved å ta imot og behandle søknader fra asylsøkere som sitter i overfylte leire uten nødvendig sikkerhet eller forsvarlige helsemessige og sanitære forhold. Den greske regjeringen har forsøkt å få flere land i Europa til å ta imot blant annet enslige mindreårige asylsøkere uten hell, og FNs høykommissær for flyktninger ba 28. november 2019, etter å ha besøkt blant annet en av flyktningeleirene på Lesvos, de europeiske landene om å hjelpe Hellas med krisesituasjonen. Dette medlem mener Norge kan bidra mer enn det som gjøres, og mener derfor ubrukte midler bør brukes for å avlaste Hellas med å ta imot asylsøkere fra de overfylte leirene for asylbehandling i Norge.

Dette medlem viser til forslag og merknader under behandlingen av Prop. 24 S (2019–2020), jf. Innst. 136 S (2019–2020), om å be regjeringen raskt ta imot asylsøkere, herunder prioritere enslige mindreårige asylsøkere og/eller enslige forsørgere som har strandet i Hellas, og finansiere det med ubrukte midler på ulike budsjettposter som er redusert som følge av lave asylankomster.

Dette medlem viser til at et slikt mottak også vil gi økte kostnader under diverse kapitler og på flere poster. Dette medlem går derfor imot regjeringens forslag om å redusere posten med 143,2 mill. kroner, og foreslår midlene gjøres overførbare og kan nyttes under ulike kapitler og poster for å kunne ta imot flere asylsøkere fra Hellas.

Dette medlem foreslår i denne innstillingen å bruke 171,4 mill. kroner som regjeringen har foreslått å redusere ulike poster med, samt 70,3 mill. kroner som regjeringen har foreslått å redusere ulike poster med i Prop. 24 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet, til sammen kr 241,7 mill. kroner for å avlaste Hellas gjennom å ta imot asylsøkere fra de overfylte leirene, og viser til forslag om dette i Innst. 136 S (2019–2020), jf. Prop. 24 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«Stortinget samtykker i at stikkordet 'kan nyttes under kap. 290 post 1, kap. 292 post 60, kap. 440 post 1, kap. 444 post 1, kap. 490 post 1, post 21, post 22, post 60, post 73 og post 75', tilføyes kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 Integreringstilskudd.»

Kap. 292 post 60

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at posten foreslås redusert med 28,2 mill. kroner som følge av en reduksjon i prognosen for antall familieinnvandrede personer i 2019. Dette medlem understreker at verden står overfor en av de største flyktningekatastrofene vi har sett, og som tidligere nevnt mener dette medlem at Norge må kunne bidra mer for å avlaste Hellas, som er i en krisesituasjon nå, og mener derfor ubrukte midler bør brukes for å avlaste Hellas med å ta imot asylsøkere fra de overfylte leirene for asylbehandling i Norge.

Dette medlem viser til forslag og merknader under behandlingen av Prop. 24 S (2019–2020), jf. Innst. 136 S (2019–2020), om å be regjeringen raskt ta imot asylsøkere, herunder prioritere enslige mindreårige asylsøkere og/eller enslige forsørgere som har strandet i Hellas, og finansiere det med ubrukte midler på ulike budsjettposter som er redusert som følge av lave asylankomster.

Dette medlem viser til at et slikt mottak også vil gi økte kostnader under diverse kapitler og på flere poster. Dette medlem går derfor imot regjeringens forslag om å redusere posten med 28,2 mill. kroner, og foreslår at midlene gjøres overførbare og kan nyttes under ulike kapitler og poster for å kunne ta imot flere asylsøkere fra Hellas, og viser til forslag om dette i Innst. 136 S (2019–2020), jf. Prop. 24 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«Stortinget samtykker i at stikkordene ‘kan overføres’ og 'kan nyttes under kap. 290 post 1, kap. 291 post 60, kap. 440 post 1, kap. 444 post 1, kap. 490 post 1, post 21, post 22, post 60, post 73 og post 75', tilføyes kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere

Kap. 291 post 71

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til egen merknad i Innst. 136 S (2019–2020) under kap. 490 post 60 om å bruke 10 av de 20,5 mill. kroner som regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med, til å øke bevilgninger til ulike organisasjoner som jobber med innvandring og integrering, herunder økt støtte til Salam, Caritas, Dråpen i havet, Noas, Mira-senteret og Søster til søster.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet forhøyes med 10 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett.»

«Stortinget samtykker i at stikkordet 'kan overføres', tilføyes kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet».

Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget samtykker i at stikkordet 'kan nyttes under kap. 290 post 1, kap. 292 post 60, kap. 440 post 1, kap. 444 post 1, kap. 490 post 1, post 21, post 22, post 60, post 73 og post 75', tilføyes kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 Integreringstilskudd.

Forslag 2

Stortinget samtykker i at stikkordene ‘kan overføres’ og 'kan nyttes under kap. 290 post 1, kap. 291 post 60, kap. 440 post 1, kap. 444 post 1, kap. 490 post 1, post 21, post 22, post 60, post 73 og post 75', tilføyes kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere.

Forslag 3

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet forhøyes med 10 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Forslag 4

Stortinget samtykker i at stikkordet 'kan overføres', tilføyes kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

143 169 000

fra kr 9 068 688 000 til kr 8 925 519 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

9 184 000

fra kr 2 286 287 000 til kr 2 295 471 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

28 200 000

fra kr 1 444 076 000 til kr 1 415 876 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

4

Tilskudd til integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

5 972 000

fra kr 10 875 000 til kr 4 903 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 370 000

fra kr 25 985 000 til kr 19 615 000

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. desember 2019

Karin Andersen

leder og ordfører